Prijavnica za tečaje na Nisti

Opomba: podatki označeni z * so obvezni!

 • Plačnik

 • Podatki o tečaju

 • Pravno obvestilo

 • Pogoji poslovanja


  I. UVOD
  Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev Nista d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: tečajnik) ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave.

  II. SVETOVALNI POGOVOR IN UVRSTITVENI TEST
  Vsi tečajniki, ki niso popolni začetniki jezika, opravijo pred vpisom na tečaj pisni uvrstitveni test, ki ga izpolnijo na spletni strani www.nista.si ali na sedežu šole. Po potrebi se izvede tudi ustni test. Na podlagi rezultata testa se opravi svetovalni razgovor o umestitvi v ustrezno stopnjo tečaja, in sicer po telefonu ali osebno na sedežu šole.

  III. PRIJAVA NA TEČAJ
  Prijava na tečaj je popolna, ko udeleženec izpolnil prijavnico in na njej označi, da se v celoti strinja s splošnimi pogoji izvajalca tečaja ter izvede nakazilo akontacije. Splošni pogoji so pravna obveznost tako za izvajalca kot za tečajnika. Pravne osebe so dolžne predložiti tudi naročilnico.

  IV. VRAČILO DENARJA
  Tečajnik je dolžan poravnati celotno tečajnino in ostale stroške (gradivo, prijava na mednarodni izpit …) ob pričetku tečaja. Vplačano akontacijo vrnemo samo v primeru, da tečaj ni bil realiziran. V vseh ostalih primerih denarja ne vračamo.

  V. ODPOVED TEČAJNIKA
  Tečajnik lahko odstopi od tečaja, na katerega se je vpisal, le zaradi bolezni nad 30 dni, kar dokazuje s potrdilom zdravnika specialista. Ker se vplačane tečajnine v nobenem primeru ne vrača, je tečajnik upravičen do Nistinega bona v višini nerealiziranih ur, ki so obračunane od dne, ko je tečajnik pisno obvestil izvajalca tečaja.
  Ostali razlogi, kot so: pomanjkanje časa, dopust, šolske ali službene obveznosti, nepričakovane obveznosti in podobno, se ne štejejo za opravičljive in tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedati tečaja. Plačanega skupinskega tečaja tečajnik ne more prenesti na naslednji termin, lahko pa se namesto njega v skupino vključi druga oseba, ki jo zagotovi tečajnik, ki se izpisuje. To lahko stori pod pogojem, da znanje tujega jezika na novo vključene osebe ustreza nivoju skupine.

  VI. ODPOVED SREČANJA – INDIVIDUALNI POUK, POUK V PARU
  Če se tečajnik/-a dogovorjenega termina/srečanja individualnega pouka ali pouka v paru ne more/-ta udeležiti, to sporoči/-ta izvajalcu vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom na e-naslov info@nista.si. Če tečajnik/-a izvajalca o svoji odsotnosti ne obvesti/-ta pravočasno, se šteje, da je bil pouk izveden in si izvajalec pridržuje pravico, da zaračuna eno predvideno uro. Naročnik lahko spremeni ali odpove potek učnih ur zaradi objektivnih razlogov enkrat na vsakih 11 ur. 4 krat v 44 urah 2 krat v 22 urah.

  VII. ODPOVED TEČAJA IN SPREMEMBA URNIKA – TEČAJ V MALIH SKUPINAH
  Pred pričetkom in najkasneje na prvem srečanju tečaja je možno urnik prilagoditi. Ko je urnik potrjen s strani vseh tečajnikov, ga ni možno več spreminjati. Odpoved tečaja in sprememba urnika po prvem srečanju nista več možna. Razen med šolskimi počitnicami (jesenske in zimske), ko se je o odpovedi možno dogovoriti znotraj skupine.

  VIII. ODPOVED TEČAJA S STRANI IZVAJALCA
  Šola si pridržuje pravico do odpovedi posameznih ur ali celega tečaja iz vzrokov, ki jih ne more nadzorovati in niso odvisni od nje (kot je premajhno število udeležencev, bolezen učitelja). Tečajniki imajo pravico do vračila (brezobrestno) za vsako uro, ki jo odpove šola. Tečajniki imajo tudi možnost, da ta znesek prenesejo na prihodnje tečaje, ki se obračunajo po ceni na novo izbranega tečaja.

  IX. OBVEZNOSTI TEČAJNIKA
  Tečajnik se zavezuje: izpolniti prijavnico, potrditi, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja Jezikovnega centra Nista, pred pričetkom tečaja poravnati stroške tečaja in gradiva po pogojih v ceniku oziroma ponudbi v primeru odpovedi ali prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni o tem pisno obvestiti izvajalca in priložiti potrdilo zdravnika specialista, obvestiti izvajalca tečaja o spremembi svojih osebnih podatkov (naslov, telefonska, e-mail).

  X. OBLIKE IZOBRAŽEVANJA
  Na Jezikovni šoli Nista poleg individualni tečajev, tečajev v paru in tečajev v trojčku potekajo tudi: male skupine od 5 do 9 tečajnikov skupine za otroke in najstnike od 8 do 14 tečajnikov skupine za mednarodne certifikate od 6 do 10 tečajnikov interne skupine za podjetja on-line tečaji preko Skypa V Nistine skupine se tečajniki lahko priključijo vsak ponedeljek. V primeru, ko se tečajnik kasneje priključi tečaju: če manjka od 1 do 3 ure/lekcije, je tečajnik dolžan poravnati celotno tečajnino, če manjka od 4 do 6 ur/lekcij, je tečajnik dolžan poravnati celotno tečajnino in je upravičen do ene individualne ure gratis na 7 in več urah/lekcijah tečaja, tečajniku od celotne tečajnine odštejemo nerealizirane ure.

  XI. SPRIČEVALO Z OPISNO OCENO
  Spričevalo z opisno oceno prejme tečajnik, ki je zaključil s 44 urnim tečajem in ne dokonča stopnje jezika.

  XII. CERTIFIKAT O ZAKLJUČENI STOPNJI
  Certifikat o zaključeni stopnji prejme tečajnik, ki: zaključi stopnjo znanja jezika po evropskih standardih (od A1 do C2) uspešno opravi preverjanje znanja (več kot 75% uspešnost) ima poravnane vse obveznosti.

  XIII. POTRDILO O OPRAVLJENEM TEČAJU
  Potrdilo o opravljenem tečaju prejmejo vsi tečajnik, ki: zaključijo z jezikovnim tečajem se udeležijo najmanj 80% ur programa se udeležijo zaključnega preverjanja znanja imajo poravnane vse obveznosti.

  XIV. PLAČILNI POGOJI
  Plačilni pogoji za fizične osebe: Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške učnega gradiva in stroške tečaja ob pričetku tečaja. Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške tečaja po pogojih v ceniku. Plačilni pogoji za pravne osebe: Pravne osebe so dolžne predložiti naročilnico in poravnati tečajnino pred pričetkom tečaja v enkratnem znesku, na Nistin račun: TRR 10100-0032377625, odprt pri Banki Koper d. d. V ceno tečaja niso všteti stroški za gradivo. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti. Plačilo na obroke: Tečaj je možno poravnati tudi v obrokih, razen pri tečajih, ki so v akciji. Če udeleženec zamudi z najmanj enim obrokom šolnine, mu izvajalec pošlje opomin in določi nov rok za plačilo. V primeru, da udeleženec kljub poslanemu opominu ne poravna obveznosti niti v novem roku, takoj zapadejo v plačilo vsi obroki in lahko izvajalec nemudoma zahteva plačilo celotne šolnine. V ceno tečaja niso všteti stroški literature.

  XV. NAČIN PLAČILA
  Tečajnino, gradivo za tečaj in prevode se poravna preko bančnega transferja na Nistin račun: TRR 10100-0032377625, odprt pri Banki Koper d. d.
  POPUSTI
  Tečajniki so upravičeni do enega izmed popustov za posamezni tečaj: 5% na drugega in vsakega naslednjega družinskega člana, 5% popust za dijake, študente in upokojence pri vključitvi v skupinske tečaje za odrasle, 5% popusti na poletne tečaje ob vpisu, plačilu in izvedbi tečaja od 1. 7. do 31. 8., popusti na zakup paketov za individualno obliko tečaja, tečaj v paru in tečaj v trojček so že vključeni v paketih za 22, 33 in 44 lekcij, akcija Nadaljuj takoj, cena skupinskih tečajev za odrasle 299€. Do akcije so upravičeni tečajniki, ki neposredno nadaljujejo s skupinskim izobraževanjem za odrasle v naslednji termin ali višjo stopnjo tečaja. Akcija je veljavna do datuma, ki ga navede izvajalec. Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za tečaje, ki so že v akciji – znižani.

  XVI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene izvajanja pogodbe ter za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

  XVII. KONČNE DOLOČBE
  Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali temi splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo. Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pogodbeni stranki dogovorita stvarno pristojno sodišče v Kopru. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.nista.si podjetja Nista d. o. o., dostopni pa so tudi na lokaciji sedeža družbe na Šmarski 5D, Koper.

  Nista d.o.o.
  Alenka Rajčič
  direktorica