Splošni pogoji Jezikovnega centra Nista

 

 

 

I. UVOD

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev Nista d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: tečajnik) ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave.

II. SVETOVALNI POGOVOR IN UVRSTITVENI TEST

Vsi tečajniki morajo ob vpisu na tečaj izpolniti tudi pisni uvrstitveni test, ki ga tečajniki rešijo na spletni strani www.nista.si ali na sedežu šole in po potrebi tudi ustni test. Na podlagi rezultatov testa se opravi svetovalni razgovor o ustrezni umestitvi v tečaj. Svetovalni razgovor se opravi po telefonu ali osebno na sedežu šole.

III. PRIJAVA NA TEČAJ

Prijava na tečaj pomeni, da je udeleženec izpolnil prijavnico, bil seznanjen s splošnimi pogoji izvajalca tečaja in izvedel plačilo akontacije.

IV. VRAČILO DENARJA

Tečajnik je dolžan poravnati celotno tečajnino in ostale stroške (literatura, prijava na mednarodni izpit …). Vplačano akontacijo lahko vrnemo samo v primeru, da tečaj ni bil realiziran. V vseh ostalih primerih denarja ne vračamo.

V. ODPOVED TEČAJNIKA

Tečajnik lahko odpove tečaj, ki ga obiskuje, le zaradi bolezni nad 30 dni, kar izkaže s potrdilom zdravnika specialista. Ker se denar v nobenem primeru ne vrača, je tečajnik upravičen do Nistinega bona v višini nerealiziranih ur, ki so obračunane od dne, ko je tečajnik pisno obvestil izvajalca tečaja.

Ostali razlogi, kot so: pomanjkanje časa, dopust, šolske ali službene obveznosti, nepričakovane obveznosti in podobno, se ne štejejo za opravičljive in tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedati tečaja. Plačanega tečaja v skupini tečajnik ne more prenesti na naslednji termin, lahko pa se namesto njega v skupino vključi druga oseba, ki jo pripelje tečajnik, ki se izpisuje. To lahko stori pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika ustreza nivoju skupine.

VI. ODPOVED SREČANJA – INDIVIDUALNI POUKU, INTERNA SKUPINA V SKLOPU PODJETJA IN ZAPRTA SKUPINA

Če se tečajnik/-i dogovorjenega termina/srečanja individualnega pouka, pouka v interni skupini ali zaprti skupini ne morejo udeležiti, to sporočijo izvajalcu vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom na e-mail info@nista.si.
Če tečajnik izvajalca o svoji odsotnosti ne obvesti pravočasno, se šteje, da je bil pouk izveden in si izvajalec pridržuje pravico, da zaračuna eno predvideno uro.
Naročnik lahko spremeni ali odpove potek učnih ur zaradi objektivnih razlogov enkrat na vsakih 11 ur.
4 krat v 44 urah, 2 krat v 22 urah.

VII. ODPOVED TEČAJA IN SPREMEMBA URNIKA – TEČAJ V MALIH SKUPINAH

Pred pričetkom in najkasneje na prvem srečanju tečaja je možno urnik prilagoditi. Ko je urnik potrjen s strani vseh tečajnikov, ga ni možno več spreminjati. Odpoved tečaja in sprememba urnika po prvem srečanju nista več možna. Razen med šolskimi počitnicami (jesenske in zimske), ko se je o odpovedi možno dogovoriti znotraj skupine.

VIII. ODPOVED TEČAJA S STRANI IZVAJALCA

Šola si pridržuje pravico do odpovedi posameznih ur ali celega tečaja iz vzrokov, ki jih ne more nadzorovati in niso odvisni od nje (kot je premajhno število udeležencev, bolezen učitelja). Tečajniki imajo pravico do vračila (brezobrestno) za vsako uro, ki jo odpove šola. Tečajniki imajo tudi možnost, da ta znesek prenesejo na prihodnje tečaje, ki se obračunajo po ceni na novo izbranega tečaja.

IX. OBVEZNOSTI TEČAJNIKA

Tečajnik se zavezuje:

 • da je izpolnil prijavnico,
 • bil seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja Jezikovnega centra Nista,
 • poravnati stroške tečaja po pogojih v ceniku oziroma ponudbi in stroške literature pred pričetkom tečaja,
 • v primeru odpovedi ali prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni o tem pisno obvestiti izvajalca in priložiti potrdilo zdravnika specialista.

X. OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

Na Jezikovni šoli Nista poleg individualni tečajev, tečajev v paru in tečajev v trojčku potekajo tudi:

 • male skupine od 4 do 9 tečajnikov
 • skupine za otroke in najstnike od 8 do 14 tečajnikov
 • skupine za mednarodne certifikate od 5 do 10 tečajnikov
 • interne skupine za podjetja
 • zaprte skupine na Nisti
 • on-line tečaji preko Skypa

V Nistine skupine se tečajniki lahko priključijo vsak ponedeljek. V primeru, ko se tečajnik kasneje priključi tečaju:

 • če manjka od 1 do 3 ure/lekcije, je tečajnik dolžan poravnati celotno tečajnino,
 • če manjka od 4 do 6 ur/lekcij, je tečajnik dolžan poravnati celotno tečajnino in je upravičen do ene individualne ure gratis
 • na 7 in več urah/lekcijah tečaja, tečajniku od celotne tečajnine odštejemo nerealizirane ure.

XI. SPRIČEVALO Z OPISNO OCENO

Spričevalo z opisno oceno prejme tečajnik, ki je zaključil s 44 urnim tečajem in ne dokonča stopnje jezika.

XII. CERTIFIKAT O ZAKLJUČENI STOPNJI

Certifikat o zaključeni stopnji prejme tečajnik, ki:

 • zaključi stopnjo znanja jezika po evropskih standardih (od A1 do C2)
 • uspešno opravi preverjanje znanja (več kot 75% uspešnost)
 • ima poravnane vse obveznosti.

XIII. POTRDILO O OPRAVLJENEM TEČAJU

Potrdilo o opravljenem tečaju prejmejo vsi tečajnik, ki:

 • zaključijo z jezikovnim tečajem
 • se udeležijo najmanj 80% ur programa
 • se udeležijo zaključnega preverjanja znanja
 • imajo poravnane vse obveznosti.

XIV. PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji za fizične osebe:

Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške učnega gradiva in stroške tečaja pred pričetkom tečaja. Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške tečaja po pogojih v ceniku.

Plačilni pogoji za pravne osebe:

Pravne osebe so dolžne predložiti naročilnico in poravnati tečajnino pred pričetkom tečaja v enkratnem znesku, na Nistin račun: TRR 10100-0032377625, odprt pri Banki Koper d. d. V ceno tečaja niso všteti stroški za literaturo. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Plačilo na obroke:

Tečaj je možno poravnati tudi v obrokih, razen pri tečajih, ki so v akciji. Če udeleženec zamudi z najmanj enim obrokom šolnine, mu izvajalec pošlje opomin in določi nov rok za plačilo. V primeru, da udeleženec kljub poslanemu opominu ne poravna obveznosti niti v novem roku, takoj zapadejo v plačilo vsi obroki in lahko izvajalec nemudoma zahteva plačilo celotne šolnine. V ceno tečaja niso všteti stroški literature.

XV. NAČIN PLAČILA

Tečajnino, literaturo, prevode ter, če izberete obročno odplačevanje tečaja, je plačilo možno:

 • preko bančnega transferja,
 • preko spletne banke,

POPUSTI

Tečajniki so upravičeni do enega izmed popustov za posamezni tečaj:

 • 5% pri predvpisu od 15. do 30. junija + stara cena
 • 5% drugi družinski član
 • 10% tretji in vsak naslednji družinski član
 • 5% pri hkratnem vpisu v dva ali več tečajev (velja za drugi tečaj)
 • 5% popust za dijake, študente in upokojence
 • popusti NE veljajo za individualno obliko tečaja, tečaj v paru in trojček

Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za tečaje, ki so že v akciji – znižani.

XVI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene izvajanja pogodbe ter za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

XVII. KONČNE DOLOČBE

Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali temi splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo.

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pogodbeni stranki dogovorita stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.nista.si podjetja Nista d.o.o., dostopni pa so tudi na lokaciji sedeža družbe na Šmarski 5D, Koper.

Nista d.o.o.

Alenka Rajčič

direktorica