Opći uvjeti Centra za strane jezike Nista

 

 

 

I. UVOD

Opći uvjeti poslovanja određuju prava i obaveze izvršitelja usluga Nista d.o.o. (u nastavku: izvršitelj) i naručioca usluga (u nastavku: tečajnik) te određuju način, sadržaj i uvjete poslovanja.

Opći su uvjeti sastavni dio svakog ugovora, ponude odnosno prijave.

II. SAVJETODAVNI RAZGOVOR I KLASIFIKACIJSKI TEST

Svi novi tečajnici moraju pri upisu na tečaj obaviti savjetodavni razgovor, koji se može obaviti po telefonu ili na sjedištu škole, te po potrebi pismeni klasifikacijski test, kojeg tečajnici riješe na internetnoj stranici www.nista.si ili na sjedištu škole.

III. UVJETI PLAĆANJA

Uvjeti plaćanja za fizične osobe:

Tečajnik je prije početka tečaja obavezan podmiriti troškove nastavnog gradiva i prvi obrok tečaja – 100€ akontacije (akontacija je dio cijene tečaja). Ostatak je potrebno podmiriti na početku tečaja u određenom terminu. Tečajnik je obavezan platiti troškove tečaja prema uvjetima u cjeniku.

Uvjeti plaćanja za pravne osobe:

Pravne su osobe dužne izdati narudžbenicu i platiti tečaj prije njegovog početka u jednokratnom iznosu na Nistin račun: TRR 10100-0032377625, otvoren pri Banki Koper d. d. U cijenu tečaja nisu uključeni troškovi literature.

U slučaju kašnjenja s plaćanjem izvršitelj ima pravo na zakonske zatezne kamate.

Ako učesnik zakasni s plaćanjem najmanje jednog obroka školarine, izvršitelj mu pošalje opomenu i odredi nov rok plaćanja. U slučaju da učesnik unatoč opomeni ne podmiri obaveze u novom roku, dužan je odmah platiti sve obroke i izvršitelj ima pravo smjesta zahtijevati cjelokupan iznos školarine.

U cijenu tečaja nisu uključeni troškovi literature.

IV. NAČINI PLAĆANJA

Iznos tečaja i literaturu moguće je plaćati:

 1. gotovinom na sjedištu izvršitelja,
 2. putem internet banke,
 3. mjesečnim obročnim otplaćivanjem:
  1. čekovi – svi obroci moraju biti plaćeni prije zaključka tečaja (datumi ispisivanja čekova 1., 15., i 30. u mjesecu)
  2. Nistino beskamatno obročno otplaćivanje (3–6 obroka, ovisi od dužine trajanja tečaja).

POPUSTI

Tečajnici imaju pravo na jedan od mogućih popusta za pojedini tečaj:

 • 5% u slučaju ranog upisa od 15. do 30. lipnja
 • 5% pri upisu drugog porodičnog člana
 • 10% za trećeg i svakog sljedećeg porodičnog člana
 • 5% u slučaju istovremenog upisa u dva ili više tečaja (vrijedi za drugi tečaj)
 • 5% popusta za učenike, studente i umirovljenike

V. ODSTUPANJE OD PRIJAVE OD STRANE TEČAJNIKA

Prijava na tečaj znači da je polaznik ispunio prijavnicu, bio upoznat s općim uvjetima izvršitelja tečaja i izveo akontaciju u visini 100€. Od prijave je moguće odstupiti jedino u slučaju bolesti više od 30 dana, ako tečajnik predloži odgovarajući dokaz. U slučaju da tečajnik odstupi od prijave, dužan je podmiriti administrativne troškove u visini 25€, a izvršitelj mu je dužan vratiti akontaciju u potpunosti.

VI. OTKAZIVANJE TEČAJA OD STRANE TEČAJNIKA

Tečajnik može otkazati tečaj kojeg posjećuje samo pismeno i samo u slučaju bolesti više od 30 dana, što može dokazati potvrdom od strane osobnog doktora. U tom se slučaju tečajnik obavezuje da će platiti cijenu tečaja (obračunati će se do dana, kada je tečajnik o svojoj odsutnosti pismeno obavijestio izvršitelja tečaja) skupa s administrativnim troškovima u visini 25€. U suprotnom slučaju tečajnik je, iako više ne posjećuje tečaj, dužan platiti cijelu školarinu do kraja tečaja.

Ostali razlozi, kao što su na primjer nedostatak vremena, godišnji odmor, školske obaveze, neočekivane obaveze i slično, ne ubrajaju se u opravdane i tečajnik zbog tih razloga nema pravo otkazati tečaj.

Tečajnik ne može plaćen tečaj u grupi prenijeti na sljedeći termin, ali se umjesto njega može neko drugi priključiti grupi, neko kojeg dovede tečajnik što se ispisuje, pod uslovom da njegovo znanje stranog jezika odgovara nivou grupe.

VII. OTKAZIVANJE TEČAJA – INDIVIDUALNE LEKCIJE I INTERNA GRUPA

Ako tečajnik/-ci ne stignu doći na dogovoreni termin individualnih lekcija ili lekcija u internoj grupi, to jave izvršitelju barem 24 sata prije dogovorenog termina na telefon 05/62-50-400 ili 041/44-90-90 odnosno najkasnije do 9.30 sati, ako bi se tečaj morao odvijati istog dana popodne ili navečer.

Ako tečajnik izvršitelja o svojoj odsutnosti ne obavijesti pravovremeno, onda se smatra da se je tečaj odvio te ima izvršitelj pravo naplatiti isplanirane satove tečaja.

VIII. OTKAZIVANJE TEČAJA OD STRANE IZVŠITELJA

Škola si pridržava pravo na otkazivanje pojedinih sati ili cijelog tečaja iz razloga koje ne može nadzirati i koji nisu ovisni od nje (kao što je premali broj učesnika). Tečajnici imaju pravo do naknade (beskamatne) za svaki sat što ga škola otkaže. Tečajnici imaju i mogućnost taj iznos prenijeti na buduće tečajeve.

IX. OBAVEZE TEČAJNIKA

Tečajnik se obavezuje:

 • podmirivanje troškova tečaja prema uslovima po cjeniku odnosno ponudi,
 • podmirivanje troškova literature,
 • u slučaju otkazivanja ili prekida tečaja zbog bolesti više od 30 dana o tome pismeno s potvrdom osobnog doktora obavijestiti izvršitelja i podmiriti školarinu do kraja tekućeg mjeseca i administrativne troškove u visini 25 EUR.

X. OBLICI OBRAZOVANJA

Na školi stranih jezika Nista osim individualnih tečajeva, tečajeva u paru i tečajeva u troje odvijaju se i:

 • Mikro grupe od 4 do 9 tečajnika i
 • Makro grupe od 7 do 14 tečajnika

U Nistine se grupe tečajnici mogu uključiti svakog ponedjeljka. U slučaju da se grupa iz mikro preoblikuje u makro grupu, i pod uslovom da se tečajnici s time slažu, preostali tečajnici imaju pravo do Nistinog bona (uključuje razliku u cjeni, koja je nastala zbog veće grupe), kojeg tečajnici mogu koristiti kod nastavka svog tečaja.

U slučaju kada tečajnik nije bio prisutan (zakasnio je odnosno se priključio kasnije):

 • na prva dva sata tečaja, tečajnik je dužan podmiriti cjelokupnu cijenu tečaja,
 • na prva četiri sata tečaja, tečajnik je dužan podmiriti cjelokupnu cijenu tečaja te je opravdan do jednog individualnog sata gratis,
 • na prvih pet i više sati tečaja, tečajniku se od cjelokupne cijene tečaja odbiju nerealizirani sati.

XI. POTVRDA O OBAVLJENOM TEČAJU

Potvrdu o obavljenom tečaju dobije tečajnik, koji:

 • završi 44-satni tečaj
 • prisutan je na najmanje 80% sati programa
 • prisutan je pri završnoj provjeri znanja i
 • ima podmirene sve obaveze.

XII. CERTIFIKAT O ZAVRŠENOM STUPNJU

Certifikat o završenom stupnju primi tečajnik, koji:

 • završi stupanj znanja jezika prema europskih standardima (od A1 do C2)
 • uspješno obavi provjeru znanja (više od 61% uspješnost)
 • ima podmirene sve obaveze.

XIII. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Izvršitelj se obavezuje ka čuvanju svih osobnih podataka u skladu sa zakonom, koji određuje čuvanje osobnih podataka. Osobni će podaci biti upotrebljeni isključivo za izvođenje ugovora te za slanje informativnog gradiva, ponuda, računa i druge potrebne komunikacije.

XIV. KONAČNE ODREDBE

Za sva međusobna prava, obaveze i odgovornosti među ugovornim strankama, koje nisu dogovorene s ugovorom ili tim općim uvjetima poslovanja, vrijedi slovensko pravo.

Sve moguće sukobe, koji bi proizlazili iz ugovora ili u vezi s njime, ugovorne stranke će riješevali sporazumno, a ukoliko to nije moguće, ugovorne stranke se dogovore za nadležnost suda u Kopru.

Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na internetnoj stranici www.nista.si poduzeća Nista d.o.o., a dostupni su i na lokaciji sjedišta društva na Šmarskoj 5D, Kopar.

Nista d.o.o.

Alenka Rajčič

direktor