EU Projekt

V letu 2016 smo v sodelovanju s tremi jezikovnimi šolami Antener iz Madžarske, Bridge Language Study House iz Romunije in GHOTI iz Avstrije začeli izvajati projekt Erasmus+ Programme- Strategic Partnership: Sharing Best Practices in Corporate Language Education, ki se bo zaključil konec maja 2018.

corlanedu-logo

Glavni namen projekta je razčlenitev in prilagoditev načina organizacije in poteka izvajanja jezikovnih tečajev specializiranih vsebin namenjenim izključno poslovnim subjektom. Izkazalo se je namreč, da pravne osebe, ki od svojih zaposlenih pričakujejo zelo ozko usmerjeno jezikovno znanje, niso zadovoljne s ponudbo in utečenim načinom izobraževanja, kot ga jezikovne šole nudijo fizičnim osebam. Ta je namreč temeljil na potrebah tečajnikov, ki so se učenja tujega jezika lotili kot splošno razumevanje različnih jezikovnih prvin. Razhajanje med pričakovanji udeležencev in plačniki tečaja so povod za Erasmusov projekt, v katerem smo s prilagojeno metodologijo izboljšali sodelovanje med poslovnimi partnerji in jezikovnimi šolami.

Med projektnimi partnerji smo bile 4 jezikovne šole iz držav Evropske unije. Vsem je skupno, da izvajamo jezikovne tečaje tujih jezikov tako za fizične kot za pravne osebe. Ker pa smo si po velikosti šole, številu udeležencev tečaja in predvsem tržišču, iz katerega izhajamo, različne, je vsaka šola izhajala iz svojega poslovnega okolja. V esejih, ki smo jih pripravljali, smo pokrivali različna področja, ki zajemajo izvajanje specializiranih tečajev angleščine za pravne osebe; od splošnih karakteristik udeležencev tečajev, primerjave cen, razlikovanja potreb tržišča, usposabljanja učiteljev, želja naročnika, metod preverjanja znanja, reševanja konfliktov s strankami, pridobivanja povratnih informacij, razlikovanja v vsebini in načinu poučevanja specializiranih vsebin od splošnih itd.

Eden izmed ciljev projekta je izdaja publikacije, v kateri so vključeni vsi eseji. Končni cilj pa implementacija naučenega v delovanje posamezne jezikovne šole. Kot največji doprinos projekta si štejemo medsebojno deljenje načina dela oz. »Modusa operandi«, saj smo s tem dobili poglobljen vpogled v tako ozko področje izobraževanja, kot je izvajanje specializiranih ali poslovnih tečajev za podjetja.

Vse informacije o poteku projekta so dostopne na naši spletni strani https://nista.si/eu-projekt/.In 2016 we started the Erasmus + Program – Strategic Partnership: Sharing Best Practices and Corporate Language Education in cooperation with three language schools: Antener from Hungary, Bridge Language Study House from Romania and GHOTI from Austria. The project will conclude at the end of May 2018.

corlanedu-logo

The main purpose of the project is to break down and adjust the way of organizing and running the language courses of specialized content intended exclusively for corporate clients. It turned out that corporate clients who expect very narrowly focused language skills from their employees are not satisfied with the existing offers and the established methods of education currently offered by the language schools to natural persons. This was based on the needs of students who started learning foreign languages ​​to gain general understanding of different language elements. The discrepancy between the participants’ expectations and the sponsors of the course is the reason for the Erasmus project, in which we improved the cooperation between the business partners and the language schools with the adjusted methodology.

Among the project partners, there were four language schools from the countries of the European Union. It is common for all of us to offer foreign languages language courses legal entities and natural persons. However, because of the difference in the size of the school, the number of participants in the course and, above all, the market the schools are based in, each school was sharing the experiences from their own business environment. In the essays which we have prepared, we analysed various areas that cover the implementation of specialized English courses for corporate clients; from the general characteristics of course participants, comparison of prices, differentiation of the needs of the market, teacher training, wishes of the client, methods of examining knowledge, solving conflicts with clients, obtaining feedback, differentiating in content and teaching the specialized content from general etc.

One of the objectives of the project is the publication of an e-book that includes all the essays. The ultimate goal is the implementation of the newly gained knowledge of corporate courses. The greatest contribution of the project is the mutual sharing of the way of work or “Modus operandi”, because we have gained a deep insight into such a narrow field of education as the implementation of specialized or business courses for companies. All information about the course of the project is available on our website https://nista.si/eu-projekt/?lang=en.Nel 2016, in collaborazione con le tre scuole di lingue: Antener dall’Ungheria, Bridge Language Study House dalla Romania e Ghoti dall’Austria abbiamo lanciato il progetto Erasmus+ Programme – Strategic Partnership: Sharing Best Practices in Corporate Language Education, che sarà completato entro la fine di maggio 2018.

corlanedu-logo

Lo scopo principale del progetto era abbattere e regolare il modo di organizzare e gestire i corsi di lingua di contenuti e linguaggi specializzati destinati esclusivamente alle entità aziendali. È emerso che le persone giuridiche che si aspettano competenze linguistiche focalizzate in modo molto ristretto dai loro dipendenti non sono soddisfatte dell’offerta e dei metodi di insegnamento stabiliti, come offerto dalle scuole di lingue alle persone fisiche. Questo era basato sulle esigenze degli studenti che hanno iniziato ad apprendere le lingue straniere come una comprensione generale dei diversi elementi del linguaggio. La discrepanza tra le aspettative dei partecipanti e i partecipanti al corso è la ragione del progetto Erasmus, in cui abbiamo migliorato la cooperazione tra i partner commerciali e le scuole di lingua con la metodologia corretta.

Tra i partner del progetto, c’erano 4 scuole di lingue dei paesi dell’Unione europea. È comune a tutti noi condurre corsi di lingua per le lingue straniere sia per persone fisiche che per persone giuridiche. Tuttavia, a causa delle dimensioni della scuola, del numero di partecipanti al corso e, soprattutto, del mercato da cui siamo basati, ogni scuola è emersa dal suo ambiente aziendale. Nei saggi che abbiamo preparato, abbiamo coperto varie aree che coprono l’attuazione di corsi di inglese specializzati per aziende; le caratteristiche generali dei partecipanti al corso, confronto dei prezzi, distinguendo le esigenze del mercato, formazione degli insegnanti, il desiderio dell’amministrazione aggiudicatrice, metodi di valutazione, risolvere i conflitti con i clienti, il feedback, la distinzione nei contenuti e metodo di insegnamento contenuti specializzati dal generale ecc.

Uno degli obiettivi del progetto è una pubblicazione che include tutti i saggi. L’obiettivo finale è l’implementazione dell’apprendimento di ciascuna scuola di lingue. Il più grande contributo del progetto è la condivisione reciproca del modo di lavorare o “Modus operandi”, perché abbiamo acquisito una profonda conoscenza di un campo educativo così ristretto come l’implementazione di corsi specialistici o di business per le aziende. Tutte le informazioni sul corso del progetto sono disponibili sul nostro sito web https://nista.si/eu-projekt/?lang=it.U 2016 godini u suradnji sa tri škole stranih jezika Antener iz Mađarske, Bridge Language Study House iz Rumunjske i Ghoti iz Austrije, pokrenuli smo projekt Erasmus+ Programme- Strategic Partnership: Sharing Best Practices in Corporate Language Education, koji će se završiti do kraja svibnja 2018.

corlanedu-logo

Glavna svrha projekta je razdijeliti i prilagoditi način organiziranja i vodenja tečajeva stranih jezika specijaliziranog sadržaja namijenjenog isključivo pravnim subjektima. Pokazalo se da pravni subjekti koji od svojih zaposlenika očekuju vrlo usko fokusirane jezične vještine nisu zadovoljne sa ponudom i utvrđenim metodama obrazovanja, koje škole nude fizičkim osobama. To se temeljilo na potrebama studenata koji su počeli učiti strane jezike kao opće razumijevanje različitih jezičnih elemenata. Razlika u očekivanjima između sudionika tečaja i naručitelja tečaja je razlog za Erasmus projekt, u kojem smo poboljšali suradnju između poslovnih partnera i škola stranih jezika s prilagođenom metodologijom.

Projektni partneri smo škole stranih jezika iz zemalja Europske unije. Svima nam je zajedničko da učimo strane jezike na stranim jezicima za fizičke i pravne osobe. Međutim, zbog veličine škole, broja sudionika tečaja i prije svega tržišta na kojeg se temeljimo, svaka škola je izašla iz svog poslovnog okruženja. U esejima koje smo pripremili pokrili smo razna područja koja pokrivaju provedbu specijaliziranih tečajeva engleskog jezika za pravne osobe; opće karakteristike sudionika tečaja, usporedbe cijena, razlikovanja potrebe tržišta, obuka nastavnika, želja naručitelja, metode procjene, rješavanje sukoba s klijentima, povratne informacije, razlika u sadržaju i načinu učenja specijaliziranih sadržaja, itd.

Jedan od ciljeva projekta je i izdavanje reklamnog materijala, u što su uključeni i svi eseji. Glavni cilj je implementacija naučenoga u rad naše jezične škole. Najveći doprinos projekta je uzajamna izmijena informacija o načinu rada ili „Modus operandi” jer smo na taj način dobili mnogo bolji uvid o tako uskom području obrazovanja, kao što su specijalizirani poslovni tečajevi za poduzeća. Sve informacije o tijeku projekta dostupne su na našoj web stranici https://nista.si/eu-projekt/?lang=hr.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji