Jeziki

Na Nisti poučujejo naši in tuji usposobljeni in izkušeni učitelji z ustrezno diplomo s področja jezikoslovja. Nista se lahko pohvali, da je bila prva jezikovna šola na Obali, ki je zaposlovala native speakerje – rojene govorce, za vsak tuji jezik posebej. Še vedno smo na šoli ohranili to tradicijo, da je med učitelji vsaj en native speaker. Pouk poteka izključno v tujem jeziku, poudarek pa je predvsem na konverzaciji. Tečajniki na ta način ne spoznavajo samo jezika temveč tudi kulturo in navade prebivalstva, katerega jezik se učijo.

663829

METODE UČENJA

Tujih jezikov se boste pri nas naučili tako kot se otroci naučijo maternega jezika – torej povsem naravno: s slušnim, bralnim, govornim in pisnim razumevanjem. Vsi tečaji temeljijo na konverzaciji, tečajniki pa se najprej naučijo komunikacije v vsakodnevnih življenjskih situacijah. Ure nadaljevalnih tečajev so namenjene bogatenju besednega zaklada in širjenju jezikoslovnih obzorij. Naše izobraževanje je kontinuirano, jezikovni programi so razporejeni na stopnje in poudarjajo trajnostno znanje jezika –  ne kampanjsko, ne na hitro, ampak redno in vztrajno.

Na vseh naših tečajih se uporablja najboljša strokovna literatura priznanih svetovnih založb in dodatno gradivo. Ustrezno literaturo določimo na podlagi testiranja vašega predznanja.

EVALVACIJA JEZIKOVNEGA TEČAJA

Ob zaključku vsakega termina tečaja (44-ur ali 88-ur) tečajniki pišejo test, na podlagi katerega prejmejo opisno oceno o svojem napredku, ob zaključeni stopnji (132-urah) pa prejmejo certifikat. Prav tako ob zaključku vsakega termina med tečajnike razdelimo vprašalnik za povratno informacijo šoli.

UČITELJI

 • tečaje vodita 2 učitelja – naš in tuj (native speaker)
 • višje stopnje uči samo tuj učitelj
 • vsi učitelji so visoko kvalificirani z univerzitetno izobrazbo oz. imajo pridobljen certifikat za poučevanje  jezika tujcev (TEFL)
 • učitelji z večletnimi izkušnjami

MEDNARODNI CERTIFIKATI

Vse stopnje jezika vodijo do opravljanja mednarodnih certifikatov. Jezikovni center Nista je bil prvi na Obali, ki je nudi priprave na mednarodne certifikate. Vsako leto potekajo tečaji kot priprava na opravljanje mednarodnega certifikata.

Opravljen certifikat pa pomeni:

 • prednost pri iskanju službe doma in v tujini
 • delodajalcem zagotavljajo evropski standard znanja jezikov v skladu s priporočili EU
 • možnost nadaljevanja študija na dodiplomskem ali podiplomskem programu
 • možnost emigracije v Avstralijo, Kanado, Združeno kraljevstvo ali na Novo Zelandijo
 • najboljše tuje univerze v zahodni Evropi, Avstraliji, Kanadi in ZDA pa izpite na višjih stopnja priznajo kot dokazilo o sposobnosti študija v angleškem jeziku

Preberite več 34567892

 

Stopnje jezika

V okviru evropskega referenčnega okvirja za jezike poznamo šest ravni, ki veljajo za vse tuje jezike. Svet Evrope jih je označil: A1, A2, B1, B2, C1 in C2.

Na Nisti boste po opravljenem določenem obsegu ur tečaja pisali test, na podlagi katerega boste prejeli certifikat o doseženi stopnji. Ta certifikat je evropsko primerljivo in ima poseben pomen in težo v celotni EU.

 

slika jez slo

Our foreign and highly qualified teachers graduated in linguistics teach at our school. Nista was the first language school on the Coast to employ native speakers for all languages. We still have at least one native speaker among other teachers. Classes are only in the taught language, the emphasis is on conversation. In that way students do not only learn the language, but also about culture and population.

663829

STUDY METHODS

You will learn languages the same way children learn their mother language – naturally: by listening, reading, speaking and written comprehension. All courses are based on conversation, students first learn to communicate in everyday situations. Advanced classes are dedicated to vocabulary and language enrichment. Our education is continuous, language programmes are divided into levels and put a stress on long-term language knowledge – not occasional, not quickly, but regularly and tenaciously..

Only the best study books by renowned international publishers and extra material are used in our courses. We decide which study books to use on the basis of your tests.

EVALUATION OF THE LANGUAGE COURSE

At the end of every course (44 or 88 hours) students write a test and get a descriptive mark of their achievement. At the end of the level (132 hours) they get a certificate. During every course students get questionnaires about school work.

TEACHERS

 • courses are lead by 2 teachers – our teacher and a native speaker
 • higher levels are taught only by native speakers
 • all teachers are highly qualified with university degree or language teaching certificate (TEFL)
 • teachers with long experience

INTERNATIONAL CERTIFICATES

All language levels lead to international certificates. Nista language centre was the first centre on the Coast to prepare students to international certificates. Every year there are courses that prepare students for international certificate tests.

International certificate means:

 • advantage in job research at home and abroad
 • they ensure employers a European standard of language knowledge according to EU recommendations
 • possibility of pre-degree and post-degree study programme
 • possibility of emigration to Australia, Canada, Great Britain or New Zealand
 • the best foreign universities in Western Europe, Australia, Canada and the USA recognize high level exams as ability to continue your studies in English

Read more 34567892

 

Language levels

According to the European language framework there are six levels used for all languages. The European Council described them as: A1, A2, B1, B2, C1 and C2.

At Nista after the course you will write a test and get a certificate about your level. This certificate is European and it has a special meaning in all EU.

 

slika jez ang

Al centro Nista insegnano insegnanti sloveni e stranieri (parlanti nativi), pienamente qualificati. Nista è stata la prima scuola nella regione, dove insegnavano i parlanti nativi per ogni lingua. Anche oggi abbiamo mantenuto la tradizione e abbiamo almeno un parlante nativo. Il corso si svolge solamente nella lingua scelta con accento sulla conversazione. Con questo metodo, oltre alla lingua, si conoscono ugualmente la cultura e le abitudini del popolo.

663829

METODO DI INSEGNAMENTO

Da noi imparerete la lingua nello stesso modo in cui i bambini imparano la lingua materna. Usiamo un metodo completamente naturale – ascolto, lettura, comprensione scritta e parlata. Tutti i corsi hanno l’accento sulla conversazione. La prima cosa che gli studenti imparano è come comunicare in varie situazioni quotidiane. Le ore del corso al livello intermedio sono dedicate all’arricchimento di vocabolario e all’allargamento degli orizzonti linguistici. Il nostro metodo è un modo continuo, i programmi sono divisi in diversi livelli e rilevano un apprendimento prolisso – frequente e persistente..

Durante i corsi viene usato il miglior materiale didattico dei editori più noti del mondo e materiale aggiuntivo. Il materiale didattico viene determinato in base al risultato del test.

VALUTAZIONE DEL CORSO LINGUISTICO

Alla fine di ogni semestre (44 ore / 88 ore) gli studenti fanno un test per aiutare l’insegnante a scrivere una valutazione. Gli studenti ricevono un rapporto basato sull’avanzamento. Alla fine del corso (132 ore) invece ricevono un certificato del livello superato. Alla fine di ogni semestre vengono distribuiti anche dei questionari per sapere se il cliente è soddisfatto con il corso.

INSEGNANTI

 • I corsi sono tenuti da 2 professori – uno sloveno / uno straniero (native speaker)
 • Gli alti livelli sono tenuti solo dai native speaker
 • tutti gli insegnanti sono pienamente qualificati con laurea universitaria ovvero un certificato per insegnare (TEFL)
 • gli insegnanti hanno numerosi anni di esperienza

CERTIFICATI INTERNAZIONALI

Tutti i livelli portano al superamento dei certificati internazionali. Il centro linguistico Nista è stato il primo nella regione ad offrire le preparazioni per i certificati internazionali. Ogni anno si svolgono i corsi come una preparazione agli esami di certificati internazionali.

Il certificato superato significa:

 • vantaggio in cerca di lavoro nel vostro paese e all’estero
 • agli imprenditori viene assicurato uno standard europeo in conformità con le raccomandazioni EU
 • un’opportunità di studio all’università
 • possibilità d’emigrazione in Austria, Canada, Gran Bretagna o Nuova Zelanda
 • le migliori università straniere nell’Europa occidentale, Australia, Canada e negli Stati Uniti d’America; certificati all’ alto livello servono come una garanzia di studiare alle Università straniere.

Leggete di più 34567892

 

Livelli di lingua

Negli standard europei esistono sei livelli che si applicano a tutte le lingue: A1, A2, B1, B2, C1 e C2.

Quando finirete le ore necessarie, scriverete un test. Riguardo al test, riceverete il certificato del livello superato. Il certificato ha un significato speciale in tutta UE.

 

slika jez ita

Na Nisti podučavaju naši i strani osposobljeni i iskusni učitelji s odgovarajućom diplomom s područja jezikoslovlja. Nista se može pohvaliti da je bila prva škola stranih jezika na Obali, koja je zaposlila native speakere – izvorne govornike, za svaki strani jezik posebno. Na školi imamo još uvijek tradiciju da je među učiteljima barem jedan native speaker. Nastava se odvija isključivo na stranom jeziku s naglaskom uglavnom na konverzaciji. Polaznici na taj način ne upoznaju samo jezik, nego i kulturu i običaje stanovnika čiji jezik se uče.

663829

METODE UČENJA

Strane ćete se jezike kod nas naučiti isto kako se djeca nauče materinskog jezika – znači posve prirodno: sa slušanjem, čitanjem, govorom i pisanjem. Svi se tečajevi temelje na konverzaciji, a polaznici se najprije nauče komunikacije u svakodnevnim životnim situacijama. Sati naprednih tečajeva namijenjeni su bogaćenju jezičnog blaga i širenju lingvističkog znanja. Naše je obrazovanje kontinuirano, jezični programi su raspoređeni na stupnje i ističu dugotrajno znanje jezika – ne kampanjski, ne na brzinu, nego redovito i ustrajno..

Na svim našim tečajevima upotrebljava se najbolja stručna literatura priznatih svjetskih izdavačkih kuća i dodatno gradivo. Odgovarajuću literaturu odredimo na osnovi testiranja vašeg predznanja.

EVALVACIJA JEZIČNOG TEČAJA

Na kraju svakog termina tečaja (44-sati ili 88-sati) polaznici pišu test na osnovi kojeg dobiju pismenu ocjenu o svom napretku, a na kraju zaključenog stupnja (132-sati) dobiju certifikat. Isto tako na kraju svakog termina polaznicima podijelimo upitnik za povratnu informaciju školi.

UČITELJI

 • tečajeve vode 2 učitelja – domaći i strani (native speaker)
 • više stupnje uči samo strani učitelj
 • svi su učitelji visoko kvalificirani univerzitetskim obrazovanjem odnosno imaju certifikat za učenje jezika stranaca (TEFL)
 • učitelji s dugogodišnjim iskustvom

MEĐUNARODNI CERTIFIKATI

Sve stupnje jezika vode do polaganja međunarodnih certifikata. Jezični centar Nista bio je prvi na Obali, koji je nudio pripreme na međunarodne certifikate. Svake godine odvijaju se pripremni tečajevi za polaganje međunarodnih certifikata.

Položen certifikat znači:

 • prednost pri potražnji posla doma i u inozemstvu
 • poslodavcima jamči europski standard znanja jezika u skladu sa preporukama EU
 • mogućnost nastavka studija na dodiplomskom ili poslijediplomskom programu
 • mogućnost emigracije u Australiju, Kanadu, Veliku Britaniju ili na Novu Zelandiju
 • a najbolji strani univerziteti v zapadnoj Europi, Australiji, Kanadi i SAD ispite na višim stupnjima priznavaju kao dokaz o sposobnosti studija na engleskom jeziku

Pročitajte više 34567892

 

Stupnji jezika

Prema europskom referentnom okviru za jezike poznato je šest razina, koje važe za sve strane jezike. Svijet Europe označio ih je: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Na Nisti ćete poslije obavljenog određenog broja sati tečaja pisati ispit, na osnovi kojeg ćete dobiti certifikat o postignutom stupnju. Taj je certifikat europski usporediv i ima posebno značenje u cijeloj EU.

 

slika jez hrv

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji