Jezikovni tečaji v tujini z Nisto!

Kam so naši tečajniki v letu 2018 največ potovali?

Kako je svoje jezikovno potovanje v New York preživel youtuber JAKEONTHEBOX?

Tudi v letu 2018 so naši tečajniki bili zelo pridni in odpotovali v številna mesta po Evropi in celem svetu. Tam so na jezikovnem tečaju ostali več tednov in nazaj prišli z nepozabno izkušnjo ter z veliko novega znanja jezika. Večina nam je po povratku povedala, da bi jezikovno potovanje z veseljem še podaljšala. Zelo nas veseli, da ste se z nami udeležili tečajev na kvalitetnih jezikovnih šolah in iskreno se vam zahvaljujemo za izkazano zaupanje!

Največ odhodov na jezikovne tečaje v preteklem letu je bilo v:
Berlin, Brighton, Cambridge, Dublin, Dunaj, Edinburgh, Firence, Gozo, Hamburg, Konstanca, Lignano, London, Malaga, Malta, Miami, Montpellier, Moskva, Munchen, New York, Nica, Oxford, Pariz, Salerno, Sevilla, Siena,…

cam18

V preteklem letu smo imeli tudi zelo različne tečajnike. Od najmlajših otrok, do najstnikov, mladih odraslih, odraslih, pa vse do tečajnikov v zlatih letih 40+ ali 50+, ter tistih, ki so tečaj jezika kombinirali s športom, kuhanjem ali plesom. Veliko je bilo poslovnežev, imeli smo tudi kombinacijo jezikovnega tečaja s pripravništvom in pa tečaje za pridobitev mednarodnega certifikata. Seveda pa so se na jezikovni tečaj v tujino odpravile tudi celotne družine. Vse nove programe naših partnerskih šol iz tujine, destinacije in odhode s spremstvom našega predstavnika in pa seveda cene za leto 2019 bomo objavili takoj po novem letu. V primeru prijave pred novim letom (v letu 2018) za odhode v letu 2019, nekatere šole sicer še upoštevajo cene iz leta 2018. Za več informacij nas kontaktirajte.

Vse informacije o jezikovnih tečajih v tuijini najdete na naši spletni strani:
www.tecajivtujini.si

YOUTUBER JACKONTHEBOX O JEZIKOVNEM POTOVANJU POSNEL KAR 6 VIDEO POSNETKOV

Letos se je z nami v tujino odpravil tudi zelo priljubljen najstniški youtuber JACKONTHEBOX. Pred, med in po jezikovnem potovanju je posnel kar 6 zelo lepih video posnetkov, v katerih si lahko prav vsi pogledate kako izgleda jezikovno potovanje v tujino. Čisto sam se je odpravil v New York in tam preživel dva čudovita tedna ter, kot pravi, zelo napredoval v angleščini. Če se želite prepričati, ali se 12 ali 14-letni najstniki lahko čisto sami zelo enostavno odpravijo na jezikovni tečaj tako po Evropi kot preko luže, si poglejte spodnji video posnetek.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=0KWUoVtlGAA&t=3s[/tube]

Ostale video posnetke pa najdete na youtube kanalu JACKONTHEBOX.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=iJTu-8h5ges[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=BUGzHuhuH10[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=qIher3BDRd8&t=431s[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=kA6wkCJbHJ4&t=194s[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=eMREGIuDo3U&t=5s[/tube]Where did our students travel to the most in 2018?

How did the youtuber JAKEONTHEBOX spend his language trip to New York?

In 2018, our students were very good and traveled to many cities across Europe and the whole world. They stayed abroad for several weeks and came back with an unforgettable experience and with new language skills. After returning, most of them told us that they would extend the language travel with pleasure. We are very pleased that we sent you to high quality language schools and we sincerely thank you for your trust!

The most populat destinations this year were:
Berlin, Brighton, Cambridge, Dublin, Vienna, Edinburgh, Florence, Gozo, Hamburg, Constanta, Lignano, London, Malaga, Malta, Miami, Montpellier, Moscow, Munich, New York, Nice, Oxford, Paris, Salerno, Seville, Siena , …

cam18

In the past year we also had a very diverse group of students. From the youngest children, to teenagers, young adults, adults to students in the golden years of 40+ or 50+, and those who combined language courses with sports, cooking or dancing. There were a lot of businessmen, we also had a combination of a language course with internship and courses for obtaining an international certificate. Naturally, we also had entire families who went to language courses abroad. All new programs from our foreign partner schools, destinations and departures dates in the company of our representative and, of course, the prices for 2019 will be uploaded on our website immediately after the new year. In case of registration before the new year (in 2018) for departures in 2019, some schools still take into account prices from 2018. For more information, please contact us.

All information on language courses abroad is available on our website:
www.tecajivtujini.si

YOUTUBER JACKONTHEBOX PREPARED 6 VIDEOS ABOUT HIS LANGUAGE COURSE

This year, very popular teenage youtuber JACKONTHEBOX has traveled abroad with us. Before, during and after his language trip he made 6 very nice videos in which you can get a good idea of what a language course abroad is like. He traveled to New York alone and spent two wonderful weeks there and, as he says, made great progress in English. If you would like to make sure that a 12 or 14-year-old teenager can easily go to a language course alone, both in Europe and across the pond, see the video below.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=0KWUoVtlGAA&t=3s[/tube]

Other videos can be found on the YouTube channel JACKONTHEBOX.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=iJTu-8h5ges[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=BUGzHuhuH10[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=qIher3BDRd8&t=431s[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=kA6wkCJbHJ4&t=194s[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=eMREGIuDo3U&t=5s[/tube]Dove hanno viaggiato maggiormente i nostri studenti nel 2018?

Come ha trascorso la propria vacanza studio a New York lo Youtuber JAKEONTHEBOX?

I nostri studenti sono stati bravi anche nel 2018 e hanno viaggiato in diverse città in Europa e nel mondo, dove hanno trascorso diverse settimane frequentando i corsi di lingua. Sono tornati a casa con un’esperienza indimenticabile alle spalle e con un netto miglioramento della lingua studiata. La maggior parte di loro ci ha riferito che sarebbero stati felici di prolungare la permanenza all’estero. Siamo lieti che vi siete affidati a noi per partecipare ai corsi di lingua alle scuole linguistiche di qualità. Vi ringraziamo di cuore per la fiducia dimostrata!

Le destinazioni più scelte nel 2018 sono state:
Berlino, Brighton, Cambridge, Dublino, Vienna, Edinburgo, Firenze, Gozo, Amburgo, Costanza, Lignano, Londra, Malaga, Malta, Miami, Montpellier, Mosca, Monaco di Baviera, New York, Nizza, Oxford, Parigi, Salerno, Siviglia, Siena, …

cam18

Nell’anno scorso abbiamo avuto diversi studenti dai bambini più piccoli, adolescenti, giovani adulti, adulti, fino agli studenti in età matura 40+ o 50+, e tutti coloro che hanno combinato il corso di lingua con lo sport, la cucina o la danza. Alcuni hanno unito il corso di lingua con l’apprendistato o frequentato i corsi per ottenere il certificato internazionale. Ovviamente ci sono state anche intere famiglie a partire all’estero per frequentare i corsi di lingua. Subito dopo l’inizio dell’anno nuovo, pubblicheremo i nuovi programmi delle scuole partner, le destinazioni, le partenze con i nostri accompagnatori e i prezzi per il 2019. Per le partenze nel 2019, con l’iscrizione effettuata prima della fine dell’anno (nel 2018), alcune scuole offrono i prezzi del 2018. Contattateci per ulteriori informazioni.

Sul nostro sito potete trovare tutte le informazioni riguardanti i corsi di lingua all’estero:
www.tecajivtujini.si

LO YOUTUBER JACKONTHEBOX HA REGISTRATO 6 VIDEO PER RACCONTARE LA PROPRIA VACANZA STUDIO

Quest’anno è andato con noi all’estero JACKONTHEBOX, lo youtuber sloveno molto amato dai giovani. Ha girato 6 video, nei quali racconta la sua esperienza prima, durante e dopo il viaggio all’estero. Da solo è partito per New York, dove ha trascorso due settimane magnifiche e ha, come dice lui, migliorato tantissimo il proprio inglese. Se volete assicurarvi se i ragazzi di 12 o 14 anni possono partire da soli per una vacanza di studio in Europa o oltreocèano, vi suggeriamo di guardare il video qua sotto.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=0KWUoVtlGAA&t=3s[/tube]

Altri video potete trovarli sul canale Youtube di JACKONTHEBOX.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=iJTu-8h5ges[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=BUGzHuhuH10[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=qIher3BDRd8&t=431s[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=kA6wkCJbHJ4&t=194s[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=eMREGIuDo3U&t=5s[/tube]Gdje su naši učenici najviše putovali u 2018 godini?

Kako je svoje jezično putovanje v New York preživio youtuber JAKEONTHEBOX?

U 2018 godini su naši učenici bili vrlo marljivi i odputovali su u brojna mjesta po Evropi i svijetu.Tamo su na jezičnim tečajevima ostajali više tjedana i nazad se vratili sa nezaboravnim iskustvom i sa velikim znanjem novog jezika. Većina nam je rekla di bi vrlo rado još produžila. Puno nam je drago da ste se sa nama pridružili tečajevima na kvalitetnim školama i iskreno vam se zahvaljujemo za iskazano povjerenje!

Najviše odlazaka u prošloj godini bilo je u:
Berlin, Brighton, Cambridge, Dublin, Beč, Edinburgh, Firence, Gozo, Hamburg, Konstanca, Lignano, London, Malaga, Malta, Miami, Montpellier, Moskva, Munchen, New York, Nica, Oxford, Pariz, Salerno, Sevilla, Siena,…

cam18

U prošloj smo godini imali različite učenike. Od najmlađih do srednjoškolaca, studenata pa sve do odraslih 40+ ili čak 50+ te onih koji su jezični tečaj kombinirali sa športom, kuhanjem ili plesom. Dosta je bilo poduzetnika, imali smo kombinaciju jezičnog tečaja sa stažiranjem i tečaje za pridobivanje međunarodnih certifikata. Normalno na jezične tečaje odputovale su također i cijele obitelji. Sve nove programe naših partnerskih škola u inozemstvu, destinacije i odlaske u pratnji našeg predstavnika i cijene za 2019 godinu objavit će mo početkom nove godine. U slučaju prijave pred novom godinom (u 2018 godini) za odlazak u 2019 godini neke škole priznavaju cijene iz 2018 godine. Za više informaciaj kontaktirajte nas.

Sve informacije o jezičnim tečajevima u inozemstvu nađete na našoj spletnoj strani:
www.tecajivtujini.si

YOUTUBER JACKONTHEBOX JE O JEZIČNOM PUTOVANJU U NEW YORK SNIMIO 6 VIDEO SNIMKA

Ove godine se je sa nama odputovao i vrlo popularni youtuber JACKONTHEBOX. Prije za vrijeme i poslije jezičnog putovanja je snimio 6 vrlo lijepih video filmova iz kojih možete vidjeti kako izgleda jezično putovanje u inostranstvo. Čisto sam je odputovao u New York i tamo proživio dva prekrasna tjedna i kako kaže dosta napredovao u znanju engleskog jezika.Ako se želite uvjeriti mogu li se 12 ili 14-godišnjaci čisto sami jednostavno odputovati po Evropi ali preko Atlantika pogledajte dolje priloženi video.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=0KWUoVtlGAA&t=3s[/tube]

Ostale video snimke nađete na youtube kanalu JACKONTHEBOX.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=iJTu-8h5ges[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=BUGzHuhuH10[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=qIher3BDRd8&t=431s[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=kA6wkCJbHJ4&t=194s[/tube]

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=eMREGIuDo3U&t=5s[/tube]

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji