Mini skupina

20130509_202136

POSEBNOST!!!

Mini skupina obsega max. 8 tečajnikov, v povprečju 4–6 tečajnikov. Skupina je zaradi podobnih želja, potreb in ravni znanja tečajnikov zelo homogena. Delo v mini skupini omogoča kombinacijo različnih didaktičnih metod (delo v parih in trojčkih, v manjših skupinah, …). Usvajanje jezika je precej raznoliko in dinamično, hkrati pa dovolj intenzivno, da pokrije vse 4 jezikovne prvine (slušno, bralno, govorno in pisno razumevanje). Dolgoletne izkušnje dokazujejo, da je delo v mali skupini prijetno tako za učitelja kakor tudi za tečajnike. Učitelj pa ima to možnost, da se lahko posveti vsakemu tečajniku posebej. Po tovrstnih skupinah je največje povpraševanje.

MANJ JE VEČ!

 

Prednosti naših programov in zakaj ostajamo najboljši na Obali:

 • raznolika ponudba: individualni tečaji, tečaji za najstnike, za odrasle, za podjetja, tečaji v tujini, …
 • majhnosti skupin (max. 8 tečajnikov, v povprečju 4–6) omogoča: 1.odlično skupinsko dinamiko, 2.več govora, več znanja, 3.oseben pristop profesorja, 4.večjo intenzivnost pri usvajanju jezika.
 • opremljenosti šole z vsemi potrebnimi didaktičnimi sredstvi in tehničnimi pripomočki, kar omogoča interaktiven pouk.
 • usposobljenosti kadra in kombinacije slovenskih profesorjev in rojenih govorcev jezika – native speakers.
 • poudarek na konverzaciji in trajnostnem učenju jezika.
 • možnosti priključitve k tečaju vsak ponedeljek.
 • vsi tečaji vodijo do mednarodnih certifikatov.
 • sprotno preverjanje znanja. Zato učenje ni kampanjsko in na hitro, ampak redno in vztrajno.
 • pridobitev opisnega poročila o napredku oziroma certifikat o zaključeni stopnji.
 • pouk poteka izključno v jeziku, katerega se učite.

 

TEČAJ JEZIKA V ZAPRTI SKUPINI

Ste skupina min. 4 prijateljev, sodelavcev ali družinskih članov in si želite, da se tečaj izvaja na način, da sta vam vsebina in potek tečaja pisana na kožo. Tečaji v zaprtih skupinah omogočajo odpoved tečaja 24 ur pred pričetkom, spremembo urnika, izbiro učitelja in upoštevanje želja pri sestavi učnega programa. Možno je tudi zakupiti zaprt tečaj v paru ali zaprt tečaj v trojčku.

20130509_202136

SPECIAL!!!

The mini group consists of max. 8 students, 4-6 students on average. The group is very homogeneous, because of the similar wishes, needs and knowledge levels of its members. Working in a mini group allows us to combine different teaching methods (working in pairs, in groups of three, in smaller groups …). This ensures a diverse and dynamic learning process, which is still intensive enough to cover all four language skills (listening, reading, speaking and writing comprehension).

LESS IS MORE!

 

Our programme advantages and reason for being the best on the Coast:

 • diversified offer: individual courses, courses for teenagers, for adults, for companies, courses abroad…
 • small groups of students (min. 4, max. 8 students, 5-6 on average), which enables: 1. excellent group dynamics, 2. a strong emphasis on the spoken language, resulting in better knowledge, 3. a personal approach, 4. a more intensive process of language acquisition
 • the school is equipped with all the essential didactic and technical facilities to enable interactive lessons
 • a qualified staff consisting of Slovene teachers and native speakers of the language studied
 • emphasis on conversation and long-time language learning
 • new students can join courses every Monday
 • all our courses are designed to guide you towards the acquisition of international certificates
 • we regularly test your progress. We believe in consistency and in-depth learning, as opposed to a “soon learnt, soon forgotten” approach to knowledge acquisition
 • we provide a descriptive progress report/certificate upon completion of each level
 • the classes are conducted exclusively in the target language

 

LANGUAGE COURSES FOR CLOSED GROUPS

This kind of course is ideal for closed groups, consisting of at least 4 friends, colleagues or family members, who wish to have the content of the lessons and the scheduling to be tailored to their needs. Clients who choose this option can cancel a class with 24 hours’ notice, apply changes to the schedule, choose their own teacher and create a personalized curriculum, suited to their needs. We also offer the option of language courses for closed groups for couples or groups of three.

20130509_202136

SPECIALITÀ!!!

Il mini gruppo è composto da circa 4-6 studenti, con un numero massimo di 8 studenti. Il gruppo è molto omogeneo, poiché gli studenti hanno interessi, esigenze e livelli di conoscenza simili. Lavorare in un mini gruppo ci permette di combinare diversi metodi di insegnamento (in coppia, in gruppi di tre, in piccoli gruppi, …). Ciò assicura un processo di apprendimento diversificato e dinamico, ma allo stesso tempo abbastanza intenso per coprire tutte le competenze linguistiche ((ascolto (comprensione orale), parlato (produzione e interazione orale), lettura (comprensione scritta), scrittura (produzione scritta)).

MENO È PIÙ!

 

Vantaggi dei nostri programmi e perché restiamo i migliori della regione:

 • un’offerta diversificata: corsi individuali, corsi per adolescenti, per gli adulti, per le aziende, corsi all’estero, …
 • piccoli gruppi di studenti (minimo 4 persone, massimo 8 persone, in media 5-6 persone) il che ci permette di: 1. sviluppare eccellenti dinamiche di gruppo, 2. porre l’enfasi sulla lingua parlata, il che migliora la conoscenza della lingua, 3. avere un approccio personale, 4. offrire un processo più intensivo di apprendimento
 • la scuola è dotata di tutte le attrezzature didattiche e tecniche essenziali per consentire lezioni interattive
 • il nostro personale qualificato è composto da insegnanti sloveni e madrelingua della lingua studiata
 • enfasi sulla conversazione e sull’apprendimento delle lingue a lungo termine
 • i nuovi studenti possono aderire ai corsi ogni Lunedi
 • tutti i nostri corsi sono disegnati per guidare gli studenti verso l’ottenimento di certificazioni internazionali
 • il vostro progresso viene valutato regolarmente. Il nostro approccio si basa sulla regolarità e sull’apprendimento approfondito e non sul principio “presto imparato, presto dimenticato”
 • al termine di ogni livello riceverete un rapporto con un voto descrittivo/certificato del livello superato
 • le lezioni si svolgono esclusivamente nella lingua di insegnamento

 

CORSI PER GRUPPI CHIUSI

Questo tipo di corso è ideale per gruppi chiusi, costituiti da almeno 4 amici, colleghi o familiari, che desiderano attendere un corso perfettamente adattato alle loro esigenze. I clienti che scelgono questa opzione possono cancellare una lezione con un preavviso di 24 ore, modificare l’orario delle lezioni, scegliere il proprio insegnante e creare un piano di studi personalizzato, adatto alle loro esigenze. Offriamo inoltre corsi di lingua per gruppi chiusi per coppie o gruppi di tre.

20130509_202136

POSEBNOST!!!

U mini grupi ima max. 8 polaznika, a u prosjeku 4–6 polaznika. Grupa je zbog sličnih želja, potreba i razina znanja polaznika jako homogena. Rad u mini grupi omogućava kombinaciju različitih didaktičkih metoda (rad u parovima, u troje, u manjim grupama, …). Usvajanje jezika dosta je raznoliko i dinamično, a istovremeno dovoljno intenzivno da pokrije sve 4 jezične vještine (slušanje, čitanje, govorenje i pisanje).

MANJE JE VIŠE!

 

Prednosti naših programa te zašto i dalje ostajamo najbolji na Obali:

 • raznolika ponuda: individualni tečajevi, tečajevi za tinejđere, za odrasle, za poduzeća, tečajevi u inozemstvu, …
 • manje grupe (min. 4, max. 8 polaznika, u prosjeku 5–6) omogućavaju: 1. odličnu grupnu dinamiku, 2. više govora, više znanja, 3. osoban pristup profesora, 4. veću intenzivnost pri usvajanju jezika
 • opremljenost škole sa svim potrebnim didaktičkim sredstvima i tehničkim pomagalima, što omogućava interaktivnu nastavu
 • osposobljenost kadra i kombinacije slovenskih profesora i izvornih govornika jezika – native speakers
 • naglasak na konverzaciji i dugotrajnoj strategiji učenja jezika
 • mogućnost uključivanja u tečaj svakog ponedjeljka
 • svi tečajevi vode do međunarodnih certifikata
 • redovito provjeravanje znanja. Zato učenje nije kampanjsko i na brzinu, nego redovito i ustrajno
 • pridobivanje pismenog izvješća o napretku odnosno certifikata o završenom stupnju
 • nastava se odvija isključivo na jeziku kojeg se učite

 

TEČAJ JEZIKA U ZATVORENOJ GRUPI

Grupa ste od min. 4 prijatelja, suradnika ili obiteljskih članova i želite da se tečaj izvodi na način, kako bi vam sadržaj i odvijanje tečaja odlično odgovarali. Tečajevi u zatvorenim grupama omogućavaju otkazivanje tečaja 24 sata prije početka, promjenu rasporeda, odabir učitelja i uzimanje u obzir želja kod sastavljanja nastavnog programa. Moguće je i uplatiti zatvoreni tečaj u paru ili zatvoreni tečaj u troje.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji