Najstniki

20121221_164249

UGODNOST!!!

NAJCENEJŠI JEZIKOVNI TEČAJ ZA NAJSTNIKE NA OBALI

 • Kaj? angleščina, italijanščina, španščina, francoščina, nemščina, slovenščina za tujce …
 • Za koga? za najstnike od 5. razreda osnovne šole pa vse do dijakov 4. letnikov srednjih šol
 • Za kaj? za boljšo oceno, za samozavestnejšo komunikacijo, za urjenje slovnice, pripravo na test, za maturo, popravni izpit, …
 • Kako? 1x tedensko po 2 šolski uri (55 ur)
 • Koliko?

                     samo 289€

Tečaji za najstnike so namenjeni osnovnošolcem  (6.–9. razreda) in srednješolcem (1.–4. letnika), in sicer tako tistim, ki se v šoli srečujejo s težavami pri jezikih (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina …), kot najstnikom, ki bi radi razširili svoje šolsko znanje, ga izpopolnili ter postali samozavestnejši v komunikaciji.  Tečaji so zelo dobra popotnica tudi za tiste srednješolce, ki se bodo pripravljali na splošno ali poklicno maturo oz. popravni izpit.

 

a) Spremljanje šolske snovi – za boljšo oceno

Tečaj poteka v skupini in je naravnan tako, da omogoča spremljanje šolske snovi. K izboljšanju šolskih ocen vodijo tudi metode dela in oseben pristop učitelja. Glede na težave, ki se pojavljajo pri učenju jezika, pa se lahko najstniki odločijo tudi za zakup individualnih ur oz. ur v paru, kjer se šolska snov še bolj natančno in sistematično spremlja. Tečaji v paru ali trojčku so naravnost izvrstna metoda za priprave na maturo.

 

 b) Tečaji konverazcije – za tiste, ki želijo več

60 urni tečaji konverzacije, ki jih vodita slovenski in tuji profesor jezika, potekajo 1x tedensko po 2 šolski uri. Tečajnike v tečaje vključujemo glede na njihovo predznanje. Sam tečaj pa temelji predvsem na komunikaciji, ter tako prispeva k samozavestnejši in bolj tekoči rabi jezika. Konverzacijski tečaji vodijo do pridobitve mednarodnega certifikata.

Razpored tečajev glede na starost najstnika:

ET2 – začetniki, nepravi začetniki (6. in 7. razred OŠ)

ET3 – 7. in 8. razred

ET4 – 8. in 9. razred

ET5 –  srednje stokovne šole z zaključnim izpitom

ET6 – 1. in 2. letnik srednjih strokovnih šol z maturo

ET7 – 3. in 4. letnik srednjih strokovnih šol z maturo

Enak sistem velja tudi za ostale jezike: italijanščina, nemščina, francoščina, španščina, ruščina.

Kliknite in izberite si Nistin tečaj za najstnike:

ET – Angleščina za najstnike

IT – Italijanščina za najstnike

ŠPT – Španščina za najstnike

GT – Nemščina za najstnike

FRT – Francoščina za najstnike

 

c) Mednarodni certifikati

Večina najstnikov, ki se na našem centru udeležuje tečajev, se kasneje odloči za pristop k mednarodnemu certifikatu. Z opravljenim mednarodnim certifikatom imajo najstniki doseženo B2 stopnjo, ki je enakovredna izpitu iz splošne mature.

Opravljanje mednarodnega certifikata  omogoča večje možnosti pri zaposlitvi, nadaljevanje študija na tujih univerzah ali okronanje dosedanjega znanja.

 • 2x tedensko po 2 šolski uri
 • 88 ur
 • za tečajnike z že usvojeno izpopolnjevalno stopnjo (B2)
 • vodi izkušen profesor jezika (slovenski ali tuji)
 • opravljanje izpita na izpitnih centrih v Ljubljani
 • strokovna literatura

Preberite več

20121221_164249

GREAT OFFER

THE CHEAPEST LANGUAGE COURSE FOR TEENAGERS ON THE COAST

 • What? English, Italian, Spanish, French, German, Slovene for foreigners…
 • For whom? For teenagers among 5th class of elementary school and 4th class of high-school
 • Why? For a better school mark, a self-confident communication, grammar training, exam, final high school exam or re-examination preparation…
 • How? 1x per week for 2 scholastic hours (55 hours)
 • Cost?

only 289€

Courses for teenagers are dedicated to elementary school pupils (6th–9th class) and high school students (1st–4th class); for students with problems in language learning (English, German, Italian, French, Spanish…) and teenagers who would like to enlarge their knowledge, upgrade it and become more self-confident when speaking a foreign language. Courses are very good also for those students who have to undertake the final high school exam or re-examination.

 

a) School material revision – for a better mark

Groups of students study their school material. Work methods and the teacher’s personal approach lead to better marks. Teenagers can also decide to follow individual classes or classes in pairs, where school material is dealt with in an even more detailed way. Courses in pairs or triplets are a perfect choice for final high school exam preparation.

 

b) Conversation courses – for those who want more

60-hour courses of conversation are taught by a Slovene teacher and a native speaker and are held 1x per week for 2 scholastic hours. Students are included in the courses according to their pre-knowledge. The course is based mainly on communication oriented to a more self-confident and fluent language use. Conversation courses lead to international certificates.

Course schedule according to students’ age:

ET2 – beginners, false beginners (6th and 7th class of elementary school)

ET3 – 7th and 8th class

ET4 – 8th and 9th class

ET5 – technical high schools with final exam

ET6 – 1st and 2nd class of professional high schools with final exam (matura)

ET7 – 3rd and 4th class of professional high schools with final exam (matura)

The same schedule is applied also to other languages: Italian, German, French, Spanish and Russian.

Click and choose a Nista course for teenagers:

ET – English for teenagers

IT – Italian for teenagers

ŠPT – Spanish for teenagers

GT – German for teenagers

FRT – French for teenagers

 

c) International certificates

The majority of teenagers who take courses at our centre undertake international certificate exams. B2 level is achieved with international certificate and it is the same level as the English level in the general final high school exam.

An international certificate means more job opportunities, possibility of post-degree study abroad or just a language knowledge upgrade.

 • 2x per week for 2 scholastic hours
 • 88 hours
 • For students with advanced knowledge (B2)
 • Taught by an experienced language teacher (Slovene or native speaker)
 • International certificate exams are held in the exam centres in Ljubljana
 • Professional study material

Read more

20121221_164249

GRANDE OFFERTA!!!

IL PREZZO PIÙ BASSO DELLA REGIONE: PER RAGAZZI

 • Cosa? Inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, sloveno per stranieri, …
 • Per chi? Per ragazzi dalle 5 classe della scuola elementare allo 4°anno del liceo
 • Perché? Per ottenere un voto buono, per una comunicazione con più confidenza, per un’eccellente grammatica, per essere completamente preparati per il test d’inglese a scuola, per la maturità e per il riesame, …
 • Come? 1 volta a settimana, 2 ore (55ore)
 • Quanto?

solo 289€

I corsi per ragazzi sono fatti per alunni delle scuole elementari (6a–9a classe) e studenti delle scuole medie, dei licei (1° – 4° classe), specialmente per quelli che hanno dei problemi con materie linguistiche (inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, ecc.) e ragazzi che vorrebbero estendere le loro conoscenze linguistiche. I corsi possono servire anche ai ragazzi delle scuole medie per affrontare la maturità o riesame.

 

a) L’accompagnamento di materiali scolastici – per un ottimo voto

I corso si svolge in gruppi per l’accompagnamento ai contenuti scolastici. I professori usano metodi che garantiscono il miglioramento dei voti. Riguardo ai problemi che causano l’apprendimento di lingue, tanti scelgono ore individuali ovvero in coppia dove possono imparare più rapidamente e l’accompagnamento e più dettagliato e intensivo. I corsi in tre oppure in coppie sono ideali come preparazioni per l’esame di maturità.

 

b) Corsi di conversazione – per quelli che desiderano di più

Offriamo un corso di conversazione che dura 60 ore, una volta a settimana per 2 ore (45minuti). Il corso è insegnato da professori sloveni o stranieri – native speaker. Il corso è basato sulla conversazione e cosìi contribuisce all’uso più confidente e corrente delle lingue. I corsi di conversazione portano al superamento degli esami per ottenere i certificati internazionali.

Il programma dei corsi riguardo all’età:

ET2 – completi principianti e principianti (6. in 7. classi di scuole elementari)

ET3 – 7a in 8a classe

ET4 – 8a in 9a classe

ET5 – scuole medie con l’esame finale

ET6 – 1° in 2° anno del liceo con lesame di maturità

ET7 – 3° in 4° anno delle scuole medie con la maturità

Lo stesso sistema vale anche per le altre lingue: italiano, tedesco, francese, spagnolo, russo.

Cliccate e scegliete il corso linguistico Nista per ragazzi:

ET – Inglese per ragazzi

IT – Italiano per ragazzi

ŠPT – Spagnolo per ragazzi

GT – Tedesco per ragazzi

FRT – Francese per ragazzi

 

c) Certificati internazionali

Il maggior numero dei ragazzi che partecipano al nostro corso decide di continuare con il corso per i certificati internazionali. Con il certificato internazionale, i ragazzi superano il livello intermedio superiore B2 che è equivalente all’esame di maturità.

Il certificato internazionale significa più possibilità di lavoro, studio a une delle più note università straniere ed avere una prova del livello attuale della vostra conoscenza linguistica.

 • 2 volte, 2 ore (45minuti)
 • 88 ore
 • per studenti che hanno superato il livello intermedio superiore (B2)
 • insegnano professori con anni di esperienze ( sloveni o stranieri – native speaker )
 • esami per ottenere certificati internazionali a Lubiana
 • materiale didattico professionale

Leggete di più

20121221_164249

UGODNOST!!!

NAJPOGODNIJI TEČAJ STRANOG JEZIKA ZA TINEJĐERE NA OBALI

 • Što? engleski, talijanski, španjolski, francuski, njemački, slovenski jezik za strance …
 • Za koga? za tinjeđere od 5. razreda osnovne škole pa sve do učenika 4. godine srednje škole
 • Za što? za bolju ocjenu, za samopouzdaniju komunikaciju, za vježbanje gramatike, pripremu na test, za maturu, popravni ispit, …
 • Kako? 1x tjedno po 2 školska sata (55 sati)
 • Koliko?

samo 289€

Tečajevi za tinejđere namijenjeni su osnovnoškolcima (6.–9. razreda) i srednješkolcima (1.–4. godine), i to onima koji u školi imaju poteškoće s jezicima (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, …), kako i tinejđerima, koji bi željeli proširiti svoje školsko znanje, ispopuniti ga te postati samopouzdaniji u komunikaciji. Tečajevi su jako dobro izhodište i za one srednješkolce, koji će se pripremati na državnu maturu odn. popravni ispit.

 

a) Praćenje školske građe – za bolju ocjenu

Tečaj se odvija u grupi te je usmjeren tako, da omogućava praćenje školske građe. Boljim školskim ocjenama vode i metode rada i osoban pristup učitelja. S obzirom na probleme, koji se javljaju pri učenju jezika, tinejđeri se mogu odlučiti i za kupnju individualnih sati odn. sati u paru, gdje se školska građa još preciznije i sistematičnije prati. Tečajevi u paru ili u troje stvarno su izvrsna metoda za pripreme na maturu.

 

b) Tečajevi konverzacije – za one koji žele više

60-satni tečajevi konverzacije, koje vode slovenski i strani profesor jezika, odvijaju se 1x tjedno po 2 školska sata. Polaznike u tečajeve uključujemo s obzirom na njihovo predznanje. Sam tečaj temelji se ponajprije na komunikaciji, te tako doprinosi k samopouzdanijoj i tečnoj uporabi jezika. Konverzacijski tečajevi vode do polaganja međunarodnog certifikata.

Raspored tečajeva s obzirom na starost tinejđera:

ET2 – početnici, nepravi početnici (6. i 7. razred OŠ)

ET3 – 7. i 8. razred

ET4 – 8. i 9. razred

ET5 – srednje tehničke škole sa završnim ispitom

ET6 – 1. i 2. godina srednjih stručnih škola s maturom

ET7 – 3. i 4. godina srednjih stručnih škola s maturom

Jednak sustav vrijedi i za ostale jezike: talijanski, njemački, francuski, španjolski, ruski.

Kliknite i izaberite Nistin tečaj za tinejđere:

ET – Engleski za tinejđere

IT – Talijanski za tinejđere

ŠPT – Španjolski za tinejđere

GT – Njemački za tinejđere

FRT – Francuski za tinejđere

 

c) Međunarodni certifikati

Većina tinejđera, koji na našem centru pohađaju tečajeve, kasnije se odluči za pristup k međunarodnom certifikatu. S položenim međunarodnim certifikatom imaju usvojen B2 stupanj, koji je jednakovredan ispitu iz opće mature.

Polaganje međunarodnog certifikata omogućava veće mogućnosti pri zapošljavanju, nastavku studija na stranim univerzitetima ili krunisanje dosadašnjeg znanja.

 • 2x tjedno po 2 školska sata
 • 88 sati
 • za polaznike s već usvojenim samostalnim stupnjem (B2)
 • vodi iskusni profesor jezika (slovenski ili strani)
 • polaganje ispita na ispitnim centrima u Ljubljani
 • stručna literatura

Pročitajte više

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji