Nistini jezikovni tečaji – garancija za znanje

Ljudje, ki govorijo več jezikov, lahko izrabijo vse prednosti življenja v sodobni Evropi, prav tako znanje (več tujih) jezikov prinaša priložnost za šolanje, študij in prakso v tujini. Jezikovni tečaji Jezikovnega centra Nista so garancija za uspeh na mednarodnem certificiranju, saj v zadnjih petih letih beležimo 100-odstotno uspešnost.

»Posebej ponosni smo na rezultat, ki ga dosegajo naši tečajniki na mednarodnih testiranjih. Prav vsi, ki so se v zadnjih petih letih pri nas pripravljali na izpit za pridobitev mednarodno veljavnega certifikata, so izpit opravili,« pove direktorica Jezikovnega centra Nista Alenka Rajčič. Z mednarodnim certifikatom okronamo znanje tujega jezika in si z njim pridobimo mednarodno priznan certifikat prestižne britanske univerze v Cambridgeu z neomejeno veljavnostjo, ki ga kot izjemno verodostojen dokaz prepoznavajo izobraževalne ustanove, institucije in podjetja.

nagradna igra predlog 1

Z mednarodno priznanim certifikatom dijaku omogočimo zaključek šolanja na British Boarding Schools (angleške srednje šole z internatom), ki so odlična odskočna deska za vstop na najboljše univerze v Angliji. Študentu mednarodni certifikat iz jezika predstavlja vstopnico za vpis na študij na najboljših tujih univerzah v zahodni Evropi, Avstraliji, Kanadi in ZDA, prav tako pa imetniku zagotavlja prednosti pri iskanju zaposlitve doma in v tujini. Jezikovni tečaji, ki v celoti temeljijo na programih Evropske unije, so sicer usmerjeni k pripravam za pridobitev mednarodnega certifikata, a če se tečajnik zanj ne odloči, ne bo znal manj. Sprotna preverjanja znanja ob tem zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev. Rajčičeva dodaja: »Če se tečajniki za mednarodni certifikat ne odločijo, mednarodnega certifikata ne morejo pridobiti, dobijo pa naš certifikat, ki je zaradi jasno zastavljenih učnih ciljev vsake jezikovne stopnje prav tako dokaz znanja, a nima mednarodne veljave.«

Intenzivnost tečajev, učitelje – naravne govorce in zelo jasno strukturiran učni proces kot ključne prednosti tečajev Jezikovnega centra Nista prepoznavajo tudi naši tečajniki. Irena Baša, svetovalka na področju človeških virov v podjetju Actual je tečaje za poslovni angleški BEC nivo certificiranja ocenila kot izjemno uspešne: »Programi so bili intenzivni, s prilagojenimi domačimi nalogami in dodatnimi materiali. Interakcija med učitelji in zaposlenimi , ki so se tečaja udeležili, je bila na visokem nivoju, udeleženci so z veseljem obiskovali vaje in predavanja ter redno izpolnjevali svoje obveznosti. Jezikovni center Nista je vodstvu podjetja omogočil, da je bila vsebina prilagojena dejanskim potrebam okolja v katerem je podjetje prisotno. Znanje naših zaposlenih je na ta način uporabno pri vsakodnevnem delu s tujci in verodostojno prikazano pri raznih javnih razpisih v tujini.«

Z vpisom v jezikovne tečaje Jezikovnega centra Nista lahko del uspešnega učenja tujih jezikov postanete tudi vi. Izpolnite jezikovni test in preizkusite svoje znanje. Glede na rezultate vas bomo uvrstili v tečaj jezikovne stopnje, ki bo obstoječe znanje nadgradil.

25. rojstni dan želimo v Jezikovnem centru Nista praznovati z vami! Obiščite Facebook stran Jezikovni center Nista, sledite navodilom in sodelujte v naši nagradni igri. Z nekaj sreče je lahko jezikovni tečaj, ki ga podarjamo, vaš.

 

Pogoji sodelovanja in navodila v nagradni igri 25 let jezikovnega centra NISTA

 

Learning a foreign language is an investment that always pays off. Here at NISTA we will help you open doors and make the most of life’s opportunities in the modern Europe and beyond. Foreign languages open opportunities for secondary and higher education and professional internship abroad. Our language exam preparatory courses have boasted a 100% rate of success in the last five years.

»We are especially proud of the results that our students have been achieving on international exams. All of those who studied towards an internationally recognized certificate with NISTA, have passed the exam with top results,« says the Founder and Director of the Nista Language Centre, Alenka Rajčič.

nagradna igra predlog 1

The prestigious University of Cambridge’s Cambridge English: First, Cambridge English: Advanced and Cambridge English: Proficiency are among the most widely-recognised general language certificates accepted by universities around the world and indispensable when seeking employment and the certification given never expires. BEC is a language exam suite for professionals and business people. IELTS is an increasingly popular language exam and its Academic module is a passport to higher education world-wide. Mrs Rajčič adds: »If students do not choose international certification, they will receive our certificate which is, due to clearly set learning objectives, also evidence of knowledge, but without international recognition.«

We listen to our clients carefully and assess their language needs and choose a language programme that is suitable for them. We follow well-proven syllabi from Oxford, Cambridge, Pearson, Macmillan and other language assessment centres, also as intensive and superintensive courses. The native teachers and a clearly structured learning process are recognized by our students as the key advantages of the Nista Language Centre. Irena Baša, consultant in the field of human resources in the company Actual, assessed the Business English BEC courses as highly successful: »The programmes were intensive, with personalized homework and additional materials. The interaction between teachers and the employees, who participated, was at a high level. The participants were gladly attending the lessons and were regularly turning in their assignments. Nista Language Centre enabled the company’s management, to have a course with tailored content to the real needs of the environment in which the company is present. This way, the knowledge of our employees is useful in the daily work with foreigners and credibly demonstrated in various public invitations to tenders abroad.«

Enrol in a language course with NISTA and start learning now! We will test your language competence and, based on your needs, we will find a level and course type suitable for you.

To celebrate our 25th anniversary we offer a free language course. Visit our Facebook site Jezikovni center Nista, to learn more about it and how to be in with a chance!

 

Pogoji sodelovanja in navodila v nagradni igri 25 let jezikovnega centra NISTA

 


La conoscenza di diverse lingue straniere offre numerose opportunità nell’Europa moderna, fra cui la possibilità per la formazione, lo studio e il tirocinio all’estero. Corsi di lingue al Centro linguistico Nista garantiscono il successo nella certificazione internazionale, perché negli ultimi cinque anni abbiamo ottenuto un risultato al 100 per cento di successo.

»Siamo particolarmente orgogliosi del risultato ottenuto dai nostri studenti degli esami internazionali. Tutti, che negli ultimi cinque anni hanno frequentato i nostri corsi di preparazione per ottenere il certificato valido al livello internazionale, hanno superato l’esame,« afferma la diretrice del Centro linguistico Nista, Alenka Rajčič. Con l’esame superato si riceve il certificato internazionale dalla prestigiosa Università britannica di Cambridge con durata illimitata che viene riconosciuto come una prova credibile dalle istituzioni educative, enti e ditte.

nagradna igra predlog 1

Il certificato riconosciuto al livello internazionale fa da trampolino per entrare nelle migliori università in Inghilterra, Europa occidentale, Australia, Canada e Stati Uniti. Il certificato presenta anche un grande vantaggio quando si cerca l’occupazione sia al livello nazionale o all’estero. Quando lo studente decide d’iscriversi al corso, non è obligato a fare l’esame, però comunque raggiunge lo stesso livello linguistico. I test fatti durante il corso garantiscono che lo studente e sul cammino giusto per raggiungere l’obbiettivo. La signora Rajčič aggiunge: »Anche se gli studenti non scelgono la certificazione internazionale, ricevono comunque il nostro certificato che è, grazie agli obiettivi di apprendimento ben definiti, una prova di conoscenza, però senza il riconoscimento internazionale.«

L’intensità di corsi, gli insegnanti – madrelingua e il processo di apprendimento molto chiaramente strutturato sono riconosciuti dai nostri studenti come i principali vantaggi del Centro linguistico Nista. Irena Baša, consulente nel campo delle risorse umane dell’azienda Actual, ha valutato il corso Business English BEC come un corso di successo: »I programmi sono stati intensivi, con i compiti domestici personalizzati e materiale aggiuntivo. L’interazione tra gli insegnanti e i dipendenti, che hanno partecipato,era ad un livello elevato. I partecipanti frequentavano il corso con piacere e eseguivano regolarmente i loro compiti. Centro linguistico Nista ha reso possibile per i dirigenti della ditta che il contenuto era addatto alle reali esigenze dell’ambito in cui la ditta si trova. In questo modo, la conoscenza dei nostri dipendenti può essere utile nel lavoro quotidiano con le persone straniere e credibilmente dimostrata per diversi bandi di gara pubblici all’estero.«

Iscrivetevi al corso linguistico del Centro linguistico Nista e farete parte dell’apprendimento anche voi. Fate il test linguistico test linguistico e mettete alla prova le vostre conoscenze linguistiche. In base ai risultati, vi inseriremo in gruppi adatti che miglioreranno vostre conoscenze esistenti.

Il 25. compleanno del Centro linguistico Nista vogliamo festeggiare con voi! Visitate la nostra pagina Facebook Jezikovni center Nista e seguite le istruzioni per partecipare al nostro concorso. Con un pò di fortuna potete vincere un corso linguistico.

 

Termini e istruzioni del concorso per i 25 anni del Centro linguistico NISTA

 


Osobe koje govore više stranih jezika mogu iskoristiti sve prednosti života u suvremenoj Europi buduċi da im znanje stranih jezika pruža mogućnost za školovanje, studiranje i praksu u inozemstvu. Jezični tečajevi Jezičnog centra Nista su jamstvo za uspješno dobivanje međunarodnih certifikata, jer smo u posljednjih pet godina imali stopostotni uspjeh.

»Posebno smo ponosni na rezultate koje su naši polaznici postigli na međunarodnim ispitima. Također, svi koji su se u posljednjih pet godina kod nas pripremali za ispit za dobivannje međunarodno priznatih certifikata, taj su ispit uspješno i položili,« kaže direktorica Jezičnog centra Nista, Alenka Rajčič. Međunarodni certifikat je kruna poznavanja stranog jezika. Riječ je o međunarodno priznatom certifikatu prestižnog britanskog sveučilišta Cambridge s neograničenim trajanjem, kojeg kao izuzetno vjerodostojni dokaz priznaje veċina institucija i poduzeċa u svijetu.

nagradna igra predlog 1

Međunarodno priznati certifikat je savršena odskočna daska za upis u British Boarding School (Engleska srednja škola sa internatom) i na najbolja sveučilišta u Engleskoj. Međunarodni certifikat poznavanja jezika studentima pruža mogućnost studiranja na najboljim sveučilištima u zapadnoj Europi, Australiji, Kanadi i SAD-u, kao i prednost pri zapošljavanju u zemlji i inozemstvu. Kada polaznik upiše tečaj, nije obavezan na kraju tečaja polagati međunarodni ispit, ali naravno svejedno doseže stupanj znanja za polaganje međunarodnog ispita. Kontinuirano provjeravanje znanja tijekom tečaja osigurava postizanje postavljenih ciljeva. Gospođa Rajčič dodaje: »Ukoliko se polaznik i ne odluči za polaganje međunarodng ispita, svejedno dobije naš certifikat, koji je, zbog jasnih metodičkih ciljeva za svaki jezični stupanj, dokaz znanja, ali bez međunarodnog priznanja.«

Intenzitet tečajeva, učitelji – izvorni govornici i vrlo jasno strukturiran proces učenja kao ključni prioriteti Jezičnog centra Nista priznati su od strane naših polaznika. Irena Baša, konzultant na području ljudskih resursa u tvrtki Actual, je tečaj poslovnog engleskog BEC ocijenila vrlo uspješnim: »Programi su intenzivni, s prilagođenim domaćim zadaćama i dodatnim materijalom. Interakcija između učitelja i zaposlenika, koji su sudjelovali na tečaju, bila je na vrlo visokom stupnju. Sudionici su sa zaovoljstvom prisustvovali satovima i redovito su ispunjavali svoje obaveze. Jezični centar Nista je rukovodeċima u poduzeću omoguċio sadržaj prilagođen stvarnim potrebama sredine u kojoj se poduzeće nalazi. Znanje koje su naši zaposlenici stekli je na ovaj način korisno u svakodnevnom radu sa strancima i vjerodostojno i dokazivo na raznim javnim natječajima u inozemstvu.«

Upisom na jezični tečaj u Jezičnom centru Nista i vi možete postati sudionik uspješnog učenja stranih jezika. Riješite jezičnu provjeru i testirajte svoje znanje. Prema rezultatima smjestit ćemo vas na jezični stupanj koji će se graditi na postojećem znanju.

25. rođendan Jezičnog centra Nista želimo slaviti s Vama! Posjetite Facebook stranicu Jezikovni center Nista, slijedite upute i sudjelujte u našoj nagradnoj igri. Uz malo sreće možete osvojiti besplatni jezični tečaj.

 

Uvjeti i upute za sudjelovanje u nagradnoj igri za 25, godišnjicu Jezičnog centra NISTA

 


Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji