Odrasli

Fotografija0191

 

Za osebe od 18. leta naprej.

Podrobnosti programov za:

a) Splošni jezik

 • 44 ali 88 urni tečaji
 • 2x tedensko po 2 šolski uri
 • v popoldanskem ali večernem času
 • poudarek na konverzaciji
 • tečaje vodijo naši in tuji učitelji – native speakers
 • tečaji potekajo izključno v jeziku, ki se ga učite
 • jezika se učimo s prikazom avtentičnih situacij iz vsakdanjega življenja
 • ob koncu I. termina (44 ur) in II. termina (44 ur) tečaja preverimo znanje s testom,  tečajniki pa prejmejo opisno poročilo o napredku in rezultat testa
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A1-C2)

 

b) Poslovni jezik

 • 44 urni tečaji
 • 2x tedensko po 2 šolski uri
 • tečajniki z doseženo vsaj srednjo stopnjo znanja jezika (A2)
 • poudarek na konverzaciji
 • vsebine s področja marketinga, financ, bančništva, pogajanja, javno nastopanje, poslovna korespondenca …
 • tečaje vodijo tuji učitelji – native speakerji
 • tečaji potekajo izključno v jeziku, katerega se učite
 • ob koncu I.  (44 ur) in II. termina (44 ur) tečaja preverimo znanje s testom,  tečajniki pa prejmejo opisno poročilo o napredku in rezultat testa
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A2-C2)

 

c) Specializirani tečaji po meri naročnika

 • oblikovani glede na želje in potrebe naročnika
 • specializirane tematike
 • jezik v špediciji in logistiki; tečaj jezika za potrebe računovodstva;  davčno svetovanje; tečaji za osebje zaposleno v turizmu (specializirani tečaji za hotelirje, receptorje, gostince in področje wellnesa), estetska kirurgija,  priprava na javno predstavitev; jezik v pravu, tečaji za strojne in gradbene inženirje …
 • 44 ali 88 urni tečaji
 • literatura oblikovana po meri
 • ob koncu I. (44 ur) in II. termin (44 ur) tečajniki preverijo svoje znanje s testom in pridobijo opisno poročilo o napredku
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A2-C2)

 

d) Mednarodni certifikati

Opravljanje mednarodnega certifikata vam omogoča večje možnosti pri zaposlitvi, nadaljevanje študija na tujih univerzah ali okronanje dosedanjega znanja.

 • 2x tedensko po 2 šolski uri
 • 88 ur
 • za tečajnike z že usvojeno izpopolnjevalno stopnjo (B2)
 • vodi izkušen profesor jezika (slovenski ali tuji)
 • opravljanje izpita na izpitnih centrih v Ljubljani
 • strokovna literatura

Preberite več

 

e) Poletna šola poslovnega jezika

Bi želeli nadgraditi svoje znanje angleščine?

Vam med letom zmanjkuje časa za dodatna izobraževanja?

Bi želeli letošnje poletne počitnice preživeti na Slovenski obali?

Letošnje poletje organiziramo tečaj poslovne angleščine, katerega vodi izkušen angleški profesor jezika iz Amerike (native speaker). V tednu dni se boste naučil ključnih komunikacijskih vzorcev, preko katerih boste želi uspeh tako na poslovnem kakor na zasebnem področju.

Fotografija0191

 

For persons above 18 years old.

Programme details for:

a) General language

 • 44 or 88-hour courses
 • 2x per week for 2 scholastic hours (45 minutes)
 • Afternoon or evening courses
 • Emphasis on conversation
 • Courses are taught by our and foreign teachers – native speakers
 • Only taught language is spoken during class
 • Language is taught by representing authentic everyday situations
 • At the end of the 1st term (44 hours) and the 2nd term (44 hours) we check your knowledge with a test and give you a descriptive report about your achievement and test result
 • At the end of every level (132 hours) students get a certificate according to the European language framework (A1-C2)

 

b) Business language

 • 44-hour courses
 • 2x per week for 2 scholastic hours
 • For students with at least an intermediate language knowledge (A2)
 • Emphasis on conversation
 • Marketing, finance, banking, negotiations, public speeches, business correspondence…
 • Courses are taught by native speakers
 • Only taught language is spoken during class
 • At the end of the 1st term (44 hours) and the 2nd term (44 hours) we check your knowledge with a test and give you a descriptive report about your achievement and test result
 • At the end of every level (132 hours) students get a certificate according to the European language framework (A1-C2)

 

c) Specialized courses according to student’s wishes

 • Courses made according to student’s wishes and needs
 • Specialized themes
 • Language from the field of forwarding business and logistics, accounting, tax advising, tourism (specialized courses for hotel owners, reception workers, waiters and wellness employees), plastic surgery, public speeches, law, construction and machinery engineers…
 • 44 or 88-hour courses
 • Study material chosen according to the theme
 • At the end of the 1st term (44 hours) and the 2nd term (44 hours) we check your knowledge with a test and give you a descriptive report about your achievement and test result
 • At the end of every level (132 hours) students get a certificate according to the European language framework (A1-C2)

 

d) International certificates

An international certificate means more job opportunities, possibility of post-degree studies abroad or just completing your language course and knowledge.

 • 2x per week for 2 scholastic hours (45 minutes)
 • 88 hours
 • For students with advanced language knowledge (B2)
 • Highly qualified and experienced teacher (Slovene or native speaker)
 • International exams are held in exam centres in Ljubljana
 • Professional study material

Read more

e) Summer business language school

Would you like to upgrade your knowledge of English?

There is not enough time during the week for extra education?

Would you like to spend your summer holidays on the Slovene Coast?

This year we organise a business course of English taught by an experienced American teacher. You will learn the basic communication skills used in private and business situation; in a week only.

Fotografija0191

 

Per persone oltre i 18 anni.

Programmi dettagliati per:

a) Linguaggio generale

 • 44 o 88 ore di corso
 • 2 volte a settimana per 2 ore ( 45minuti )
 • corso di mattina o di sera
 • accento sulla conversazione
 • corsi tenuti dai nostri eccellenti professori sloveni o stranieri – native speaker
 • corsi si svolgono esclusivamente nella lingua studiata
 • apprendimento di lingue con la visione di situazioni dalla vita quotidiana
 • alla fine del primo semestre (44 ore) e del secondo (44 ore)la conoscenza è verificata con il test, gli studenti ricevono un voto descritto sul progresso e il risultato del test
 • alla fine di ogni livello (132 ore) gli studenti ricevono un certificato del livello superato secondo la scala europea (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

 

b) Linguaggio Business

 • 44 ore di corso
 • 2 volte a settimana per 2 ore ( 45minuti )
 • gli studenti che hanno superato almeno il livello elementare (A2)
 • accento sulla conversazione
 • contenuto dal settore marketing, finanziario, bancario, …
 • corsi tenuti solamente da professori stranieri – native speaker
 • i corsi si svolgono esclusivamente nella lingua studiata
 • apprendimento di lingue con la visione di situazioni dalla vita quotidiana
 • alla fine del primo semestre (44 ore) e del secondo (44 ore) la conoscenza è verificata con il test, gli studenti ricevono un voto descritto sul progresso e il risultato del test
 • alla fine di ogni livello (132 ore) gli studenti ricevono un certificato del livello superato secondo la scala europea (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

 

c) Corso specializzato secondo le richieste del cliente

 • fatti secondo i desideri dei clienti
 • temi specializzati
 • linguaggio nell’ambito della spedizione e della logistica; corso per contabilità; consulenza fiscale; corsi per il personale impiegato in turismo (corso specializzato per hoteliers, recettori, ristoratori e dal settore wellness), chirurgia plastica, preparazione per una presentazione pubblica; linguaggio giuridico, corsi per ingegnere meccanico ed edile, …
 • 44 / 88 ore di corso
 • I materiali didattici scelti secondo le richieste del cliente
 • alla fine del primo semestre (44 ore) e del secondo (44 ore) la conoscenza è verificata con il test, gli studenti ricevono un voto descritto sul progresso e il risultato del test
 • alla fine di ogni livello (132 ore) gli studenti ricevono un certificato del livello superato secondo la scala europea (A1,A2,B1,B2,C1,C2)

 

d) Certificati internazionali

Il superamento degli esami per ottenere i certificati internazionali significa più possibilità di lavoro, studio all’estero.

 • 2 volte a settimana, 2 ore (45minuti)
 • 88 ore
 • per studenti al livello intermedio superiore (B2)
 • eccellenti professori con anni di esperienze (sloveni o stranieri)
 • superamento di esami per ottenere i certificati internazionali a Lubiana
 • letteratura professionale

Leggete di più

e) Corso estivo di linguaggio Business

Vorreste migliorare il vostro inglese?

Durante l’anno non avete abbastanza tempo per imparare lingue straniere?

Vorreste spendere le vacanze estive sulla costa Slovena?

Quest’estate organizziamo il corso d’inglese con il linguaggio Business. Il corso sarà insegnato dal professore americano (native speaker) con anni di esperienze. In una settimana apprenderete le abilità comunicative cruciali con le quali potrete avere un grande successo nella vita professionale e privata.

Fotografija0191

 

Za osobe od 18. godine dalje.

Podrobnosti programa za:

a) Opći jezik

 • 44- ili 88-satni tečajevi
 • 2x tjedno po 2 školska sata
 • u poslijepodnevnom ili večernjem terminu
 • naglasak na konverzaciji
 • tečajeve vode naši i strani učitelji – native speakeri
 • tečajevi se odvijaju isključivo na jeziku kojeg se učite
 • jezik se učimo prikazom vjerodostojnih situacija iz svakodnevnog života
 • na kraju I. termina (44 sati) i II. termina (44 sati) tečaja znanje provjerimo testom, a polaznici dobiju pismeno izvješće o napretku i rezultat testa
 • na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat o postignutom stupnju prema europskim razinama (A1-C2)

 

b) Poslovni jezik

 • 44-satni tečajevi
 • 2x tjedno po 2 školska sata
 • tečajnici s postignutim barem temeljnim stupnjem znanja jezika (A2)
 • naglasak na konverzaciji
 • sadržaji s područja marketinga, financija, bankarstva, pregovaranja, javnog nastupanja, poslovne korespondencije …
 • tečajeve vode strani učitelji – native speakeri
 • tečajevi se odvijaju isključivo na jeziku kojeg se učite
 • na kraju I. termina (44 sati) i II. termina (44 sati) tečaja znanje provjerimo testom, a polaznici dobiju pismeno izvješće o napretku i rezultat testa
 • na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat o postignutom stupnju prema europskim razinama (A1-C2)

 

c) Specijalizirani tečajevi po mjeri naručitelja

 • oblikovani su s obzirom na želje i potrebe naručitelja
 • specijalizirane tematike
 • jezik u špediciji i logistici; tečaj jezika za potrebe računovodstva; porezno savjetovanje; tečajevi za osoblje zaposleno u turizmu (specijalizirani tečajevi za hotelijere, recepcioniste, ugostitelje i djelatnike na području wellnesa), estetska kirurgija, priprema na javno predstavljanje; jezik u pravu, tečajevi za strojarske i građevinarske inženjere …
 • 44- ili 88-satni tečajevi
 • literatura oblikovana po mjeri
 • na kraju I. termina (44 sati) i II. termina (44 sati) tečaja znanje provjerimo testom, a polaznici dobiju pismeno izvješće o napretku
 • na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat o postignutom stupnju prema europskim razinama (A1-C2)

 

d) Međunarodni certifikati

Polaganje međunarodnog certifikata omogućava vam veće mogućnosti pri zapošljavanju, nastavku studija na stranim univerzitetima ili krunisanje trenutačnog znanja.

 • 2x tjedno po 2 školska sata
 • 88 sati
 • za polaznike s već usvojenim samostalnim stupnjem (B2)
 • vodi iskusni profesor jezika (slovenski ili strani)
 • polaganje ispita na ispitnim centrima u Ljubljani
 • stručna literatura

Pročitajte više

e) Ljetna škola poslovnog jezika

Biste li željeli nadograditi svoje znanje engleskog jezika?

Tijekom godine nemate dovoljno vremena za dodatno obrazovanje?

Biste li željeli ovogodišnji ljetni odmor preživjeti na Slovenskoj obali?

Ovog ljeta organiziramo tečaj poslovnog engleskog, kojeg vodi iskusni engleski profesor jezika iz Amerike (native speaker). U tjednu dana usvojiti ćete osnovne komunikacijske uzorke, putem kojih ćete biti uspješni kako na poslovnom tako i na privatnom području.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji