Otroci

Fotografija1021

 

Mlajši otroci se novega jezika naučijo intuitivno preko igric, pesmi in gibov. Medtem ko se starejši otroci začno že spraševati o pomenu besed. Prav zato dajemo na naši šoli izjemno velik poudarek na pravilen pristop in izvedbo tečaja za otroke.

a) Igralne urice za najmlajše

Tečaj obsega 25 lekcij po 60 min, 1x tedensko, od oktobra do aprila (razen v času šolskih počitnic). Tečaj je primeren za otroke od 3. do 7. leta starosti. Naši najmlajši se bodo jezika učili preko igre, plesa, petja, deklamacij, predvsem pa zabave in smeha.  Ne pozabite, da so otroci v obdobju do 7. leta najbolj dojemljivi za učenje jezika, prav zato pouk poteka izključno v jeziku, ki se ga otroci učijo.

EC1 – popolni začetniki pri učenju  angleškega jezika; 4-6 let

IC1 – popolni začetniki pri učenju italijanskega  jezika; 4-6 let

 

b) Kreativne delavnice v krajši obliki

Obsegajo 10 tematskih srečanj po 60 min (npr. olimpijske igre, lov na zaklad, talent show, na kmetiji, v kuhinji – peka piškotov, na plaži, nakupovanje …). Organiziramo delavnice angleškega, italijanskega, francoskega, španskega, nemškega, idr. jezika. Pričetek: januar ali april.

 Kreativne delavnice – popolni začetniki pri učenju jezika; 4-10 let

 

c) Tečaji konverzacije – za tiste, ki želijo več

Za otroke od 7. do 10. leta starosti, tečaji obsegajo 50 šolskih ur in potekajo 1x tedensko po 2 šolski uri. Tečaje vodita 2 učitelja, potekajo pa izključno v jeziku, ki se ga otroci učijo. Tečaji so odlična podlaga za nadaljnje vključitve k najstniškim tečajem.

Tečaji angleščine:

EP1 – 3. in 4. razred

EP2 – 4. in 5. razred

Tečaji italijanščine:

IP1 – 3. in 4. razred

IP2 – 4. in 5. razred

Organiziramo tudi tečaje španščine, nemščine, ruščine in francoščine.

 

d) Spremljanje šolske snovi – za boljšo oceno

Tečaj poteka v skupini in je naravnan tako, da omogoča spremljanje šolske snovi (od 1. do 4. razreda). K izboljšanju šolskih ocen vodijo tudi metode dela in oseben pristop učitelja. Glede na težave, ki se pojavljajo pri učenju jezika, pa se lahko najstniki odločijo tudi za zakup individualnih ur oz. ur v paru, kjer se šolska snov še bolj natančno in sistematično spremlja.

 

Razpored tečajev glede na starost otroka

Kliknite in si izberite Nistin tečaj za otroke:

ANGLEŠČINA

EC1 – popolni začetniki pri učenju angleškega jezika; 4-6 let

EC2 – nepravi začetniki pri učenju angleškega jezika oz. otroci, ki so se osnov jezika že naučili; 5-7 let

EP 1 – začetniki pri učenju jezika; 8-9 let

EP 2 – nepravi začetniki pri učenju angleškega jezika oz. otroci, ki so se osnov jezika že naučili; 9-11 let

ITALIJANŠČINA

IC1 – popolni začetniki pri učenju italijanskega jezika; 4-6 let

IC2 – nepravi začetniki pri učenju italijanskega jezika oz. otroci, ki so se osnov jezika že naučili; 5-7 let

IP 1 – začetniki pri učenju jezika; 8-9 let

IP 2 – nepravi začetniki pri učenju angleškega jezika oz. otroci, ki so se osnov jezika že naučili; 9-11 let

Otroci so v njim ustrezne skupine uvrščeni glede na starost in stopnjo predznanja. Fotografija1021

 

Small children learn the language through games, songs and movements, whereas elder children start to ask themselves about word meaning. That is why we put a big emphasis on children courses at our school: to choose the right approach.

a) Playing workshops for the youngest

The course is composed of 25 lessons of 60 minutes, once per week, between October and April (except during school holidays). It is suitable for children between 3 and 7 years of age. Children learn the language through games, dance, songs and laughter. Do not forget that children until 7 years of age learn the most that is why only taught language is spoken during playing workshops.

EC1 – complete beginners in English learning; 4-6 years of age

IC1 – complete beginners in Italian learning; 4-6 years of age

 

b) Short creative workshops

10 thematic classes of 60 minutes (ex. Olympic games, treasure catch, talent show, farm life, in the kitchen – cookie baking, on the beach, shopping…). We organize workshops in English, Italian, French, Spanish, German etc. Start: January or April.

Creative workshops – complete beginners in language learning; 4-10 years of age

 

c) Conversation courses – for those who want more

For children between 7 and 10 years of age, courses are composed of 50 scholastic hours and are held once per week for 2 scholastic hours. There are two teachers and only taught language is spoken in the class. Such courses are a perfect start for teenager courses.

English courses:

EP1 – 3. in 4. class (age: 8 – 9)

EP2 – 4. in 5. class (age: 9 – 11)

Italian courses:

IP1 – 3. in 4. class (age: 8 – 9)

IP2 – 4. in 5. class (age: 9 – 11)

We organize also Spanish, German, Russian and French language courses.

 

d) School material revision – for a better mark

Groups of students study their school material (1st to 4th class of elementary school). Work methods and the teacher’s personal approach lead to better marks. Teenagers can also decide to follow individual classes or classes in pairs, where school material is dealt with in an even more detailed way. Courses in pairs or triplets are a perfect choice for final high school exam preparation.

 

Course schedule according to students’ age:

Click and choose a course for children:

ENGLISH

EC1 – complete beginners; age: 4-6

EC2 – not complete beginners; age: 5-7

EP 1 – complete beginners; age: 8-9

EP 2 – not complete beginners; age: 9-11

ITALIAN

IC1 – complete beginners; age: 4-6

IC2 – not complete beginners; age: 5-7

IP 1 – complete beginners; age: 8-9

IP 2 – not complete beginners; age: 9-11

Children are put into groups according to their age and level of knowledge.
Fotografija1021

 

Mentre i bambini più piccoli trovano molto piacevole l’apprendimento delle lingue tramite il gioco e la musica, il canto, i bambini più grandi invece cominciano a chiedersi del significato delle parole. Vogliamo rendere il corso il più efficace possibile ed è per questo, che al nostro centro diamo maggior importanza alla programmazione dei corsi per bambini.

a) Ore di gioco per i più piccoli

Il corso è composto di 25 lezioni (60minuti), 1 volta a settimana, dal ottobre a aprile (eccetto le vacanze scolastiche). È adatto ai bambini di 3 – 7 anni d’età. I nostri bambini più piccoli impareranno tramite il gioco, la danza, il canto e le risate. Non dimenticate che i bambini fino all’età di 7 anni sono più predisposti all’apprendimento delle lingue ed è per questo che le lezioni si svolgono esclusivamente nella lingua che imparano.

EC1 – principianti completi d’inglese; 4-6 anni

IC1 – principianti completi d’italiano; 4-6 anni

 

b) Workshop creativi nella versione più corte

I Workshop sono composti da 10 incontri con una tematica (60 minuti) (per esempio le olimpiadi, la caccia al tesoro, i talent show, la fattoria, la cucina – cottura di biscotti, andare al mare, fare shopping,…). Organizziamo i Workshop in varie lingue come l’inglese, l’italiano, il francese, lo spagnolo, il tedesco, ecc. Inizio: gennaio/aprile.

Workshop creativi – principianti completi; 4-10 anni

 

 

c) Corsi di conversazione – per quelli che desiderano di più

Per bambini d’età 7 – 10 anni. Il corso è composto dai 50 ore (45 minuti), una volta a settimana per due ore. I corsi sono tenuti da due professori, si svolgono esclusivamente nella lingua di insegnamento. Sono un’eccellente preparazione per successivi corsi.

Corsi d’inglese:

EP1 – 3a in 4a classe (8 – 9 anni)

EP2 – 4a in 5a classe (9 – 11 anni)

Corsi d’italiano:

IP1 – 3a in 4a classe (8 – 9 anni)

IP2 – 4a in 5a classe (9 – 11 anni)

Organizziamo anche corsi di spagnolo, tedesco, russo e francese.

 

d) L’accompagnamento dei contenuti scolastici – per un ottimo voto

Il corso si svolge in gruppi e rende più facile seguire i contenuti a scuola (dalla 1a classe alla 4a classe). I metodi dei nostri professori sono favorevoli all’apprendimento delle lingue. Se pensate che sarà un problema per il vostro bambino seguire il corso in gruppo potete decidere di fargli seguire un corso individuale oppure un corso in coppia dove i contenuti scolastici vengono imparati più lentamente e dettagliatamente.

 

Corsi in base all’età dello studente:

Cliccate e scegliete il corso linguistico Nista per bambini:

INGLESE

EC1 – principianti completi; età: 4-6

EC2 – principianti non-completi; età: 5-7

EP 1 – principianti completi; età: 8-9

EP 2 – principianti non-completi; età: 9-11

ITALIANO

IC1 – principianti completi; età: 4-6

IC2 – principianti non-completi; età: 5-7

IP 1 – principianti completi; età: 8-9

IP 2 – principianti non-completi; età: 9-11

I bambini vengono inseriti in gruppi secondo la loro età e il livello di conoscienza.
Fotografija1021

 

Mlađa djeca novog se jezika uče intuitivno putem igara, pjesama i kretnji. Dok se starija djeca počnu već zanimati za značenje riječi. Upravo zato na našoj školi dajemo iznimno jak naglasak na pravilnom pristupu i izvedbi tečajeva za djecu.

a) Igraonice za najmlađe

Tečaj obuzima 25 lekcija po 60 min, 1x tjedno, od listopada do travnja (osim za vrijeme školskog raspusta). Tečaj je prikladan za djecu od 3. do 7. godine starosti. Naši najmlađi jezika će se učiti putem igre, plesa, pjevanja, smijeha. Ne zaboravite da imaju djeca u razdoblju do 7. godine iznimnu sposobnost shvaćanja jezika, upravo se zato nastava odvija isključivo u jeziku kojeg se djeca uče.

EC1 – potpuni početnici pri učenju engleskog jezika; 4-6 godina

IC1 – potpuni početnici pri učenju talijanskog jezika; 4-6 godina

 

b) Kreativne radionice u kraćem obliku

Obuzimaju 10 tematskih susreta po 60 min (npr. olimpijske igre, lov na blago, talent show, na farmi, u kuhinji – pečenje piškota, na plaži, nakupovanje …). Organiziramo radionice engleskog, talijanskog, francuskog, španjolskog, njemačkog, i drugih jezika. Početak: siječanj ili travanj.

Kreativne radionice – potpuni početnici pri učenju jezika; 4-10 godina

 

c) Tečajevi konverzacije – za one koji žele više

Za djecu od 7. do 10. godina starosti, tečajevi obuzimaju 50 školskih sati i odvijaju se 1x tjedno po 2 školska sata. Tečajeve vode 2 učitelja, a odvijaju se isključivo u jeziku kojeg se djeca uče. Tečajevi su odlična podloga za kasnije uključenje u tinejđerske tečajeve.

Engleski jezik

EP1 – 3. in 4. razred (8 – 9 godina)

EP2 – 4. in 5. razred (9 – 11 godina)

Talijanski jezik

IP1 – 3. in 4. razred (8 – 9 godnina)

IP2 – 4. in 5. razred (9 – 11 godina)

Također organiziramo tečajeve španjolskog, njemačkog, ruskog i francuskog.

 

d) Praćenje školske građe – za bolju ocjenu

Tečaj se odvija u grupi i organiziran je tako, da omogućava praćenje školske građe (od 1. do 4. razreda). Boljim školskim ocjenama vode i metode rada te osoban pristup učitelja. S obzirom na probleme, koji se javljaju pri učenju jezika, tinejđeri se mogu odlučiti i za kupnju individualnih sati odn. sati u paru, gdje se školska građa još preciznije i sistematičnije prati.

 

Raspored tečajeva s obzirom na starost djeteta

Kliknite i izaberite Nistin tečaj za djecu:

ENGLESKI

EC1 – potpuni početnici pri učenju engleskog jezika; 4-6 godina

EC2 – nepravi početnici pri učenju engleskog jezika odn. djeca, koja su se osnove jezika već naučila; 5-7 godina

EP 1 – potpuni početnici pri učenju engleskog jezika; 8-9 godina

EP 2 – nepravi početnici pri učenju engleskog jezika odn. djeca, koja su se osnove jezika već naučila; 9-11 godina

TALIJANSKI

IC1 – potpuni početnici pri učenju talijanskog jezika; 4-6 godina

IC2 – nepravi početnici pri učenju talijanskog jezika odn. djeca, koja su se osnove jezika već naučila; 5-7 godina

IP 1 – potpuni početnici pri učenju talijanskog jezika; 8-9 godina

IP 2 – nepravi početnici pri učenju talijanskog jezika odn. djeca, koja su se osnove jezika već naučila; 9-11 godina

Djeca su u njima prikladne grupe uvršteni s obzirom na starost i stupanj predznanja.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji