Podjetja

20130416_181854

 

Ena izmed vrlin uspešnih podjetji je prav gotovo poznavanje jezika/-ov svojih poslovnih partnerjev in na ta način prilagajanje trgu. Če se pri svojem delu srečujete z jezikovnimi zadregami: težave pri poslovni korespondenci, telefonskem komuniciranju, javnem nastopanju ob predstavitvah izdelka ali storitve, idr., potem vam na jezikovnem centru Nista organiziramo tečaj, ki bo prilagojen izključno potrebam podjetja.

Pred pričetkom tečaja uredimo brezplačno uvrstitveno testiranje, na podlagi predznanja pa sestavimo skupine in prilagodimo učne programe. Ker cenimo vaš čas in investicijo v znanje se zavzamemo prav za vsakega udeleženca. Skrbno preverjamo prisotnost in vodstvo podjetja sproti obveščamo o odsotnosti s tečaja. Vsak termin (44-urni ali 88-urni) zaključimo s preverjanjem znanja (testom), rezultat testa in opisno poročilo o napredku pa prejme vsak tečajnik, kakor tudi vodstvo podjetja.

Glede na potrebe podjetja oziroma želje zaposlenih, lahko izbirate med tečaji:

 • splošnega jezika
 • poslovnega jezika
 • specializirani tečaji – oblikovani po meri naročnika
 • tečaj kot priprava za pridobitev mednarodnega certifikata (FCE, CAE, BEC …)
 • individualni programi
 • tečaji v tujini
 • Summer Business English- intenzivni tečaj poslovne angleščine

Prednosti internega izobraževanja:

 • prilagodljivost urnikov
 • tečaj poteka v prostorih vašega podjetja ali v naših prostorih
 • program izobraževanja se oblikuje glede na potrebe in želje naročnika
 • usmerjeno učenje, ki vodi do hitrih rezultatov
 • nižji stroški izobraževanja, če je skupini priključenih 5 ali več udeležencev

a) Splošni jezik

Tečaj splošnega jezika v internih skupinah je primeren za zaposlene, ki bi se želeli izpopolniti v rabi jezika v vsakodnevnih življenjskih situacijah.

 • poudarek na konverzaciji
 • predhodno testiranje
 • tečaje vodijo naši in tuji učitelji – native speakers
 • tečaji potekajo izključno v jeziku, ki se ga učite
 • jezika se učimo s prikazom avtentičnih situacij iz vsakdanjega življenja
 • ob koncu I. termina (44 ur) in II. termina (44 ur) tečaja preverimo znanje s testom,  tečajniki pa prejmejo opisno poročilo o napredku in rezultat testa
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A1-C2)

b) Poslovni jezik

Sporazumevanje z Vašimi poslovnimi partnerji v njihovem jeziku ter (s)poznavanje njihove kulture je lahko ključ do uspeha. Naši jezikovni programi so primerni za skupine zaposlenih iz vseh sektorjev poslovanja.

 • 44 urni tečaji
 • predhodno testiranje
 • 2x tedensko po 2 šolski uri
 • tečajniki z doseženo vsaj srednjo stopnjo znanja jezika (A2)
 • poudarek na konverzaciji
 • vsebine s področja marketinga, financ, bančništva, pogajanj, javnega nastopanja, poslovne korespondence …
 • tečaje vodijo tuji učitelji – native speakers
 • tečaji potekajo izključno v jeziku, katerega se učite
 • ob koncu I.  (44 ur) in II. termina (44 ur) tečaja preverimo znanje s testom,  tečajniki pa prejmejo opisno poročilo o svojem napredku in rezultat testa
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A2-C2)

Najpogostejše tematike poslovnega jezika so:

 • vodenje sestanka,
 • dogovor po telefonu,
 • sestava poslovnega elektronskega sporočila,
 • sestava poslovnega poročila,
 • predstavitev podjetja,
 • finančno poročilo,
 • zaposlovanje,
 • kvaliteta izdelka,
 • pogajanja,
 • telefonska pritožba,
 • kako etično rešiti problem,

c) Tečaj mešanega tipa

Nudimo tudi kombinacije tečajev:

 • splošnega in poslovnega jezika oz.
 • splošnega in specializiranega jezika (izbirne tematike)

Prednost mešanega tipa tečaja je v tem, da poleg izbranih tematik poslovnega oz. specializiranega jezika razvijate tudi splošne jezikovne in komunikacijske sposobnosti.

 • tečaj je oblikovan glede na želje in potrebe naročnika
 • izbrane tematike: jezik v špediciji in logistiki; tečaj jezika za potrebe računovodstva;  davčno svetovanje; tečaji za osebje zaposleno v turizmu (specializirani tečaji za hotelirje, receptorje, gostince in področje wellnesa), estetska kirurgija,  priprava na javno predstavitev; jezik v pravu, tečaji za strojne in gradbene inženirje …
 • 44 ali 88 urni tečaji
 • ob koncu I. (44 ur) in II. termin (44 ur) tečajniki preverijo svoje znanje s testom in pridobijo opisno poročilo o napredku
 • ob koncu vsake stopnje (132 ur) pridobijo tečajniki certifikat o dosežni stopnji po evropski lestvici (A2-C2)

Primer: italijanščina + izbrana tematika iz področja računovodstvo

Tečaj je primeren za osebe, ki dosegajo srednjo stopnjo znanja italijanskega jezika (A2), saj le na tak način lahko nadgrajujejo svoje znanje s specifičnim besediščem iz računovodstva. Izbrane tematike: aktiva, pasiva, bilanca stanja, izkaz stanja, napoved dohodnine, davčni zavezanci, oddaja finančnih poročil, poslovni načrti …

d) Individualni program

Individualni pouk je namenjen vsem, ki imajo specifične potrebe glede vsebine in poteka tečaja ter osebam, ki želijo hiter napredek (hitrejši od tistega, ki ga nudi delo v skupini). Individualni program je primeren za tiste, ki želijo intenzivno pripravo na predstavitev, seminar ali konferenco v tujem jeziku.

Pri individualnem programu je napredek za 30–40 % hitrejši kot v skupini. Izbirate pa lahko med našim ali tujim profesorjem. Individualni tečaj je primeren za osebe, ki se soočajo s pomanjkanjem časa, saj lahko tečaj predhodno (24 ur pred pričetkom tečaja) odpoveste in z njim nadaljujete, ko imate čas. Pri tej obliki tečaja so Vaše ure 100 % izkoriščene, saj se profesor jezika prilagaja samo Vam.

e) Mednarodni certifikati

Svojim zaposlenim omogočite pridobitev mednarodnega jezikovnega certifikata. S certifikatom ovenčani zaposleni so pri delu samozavestnejši, efektivnejši, pri komuniciranju pa veliko bolj sproščeni in prepričljivejši. Certifikati podjetjem omogočajo pregled nad jezikovnim znanjem njihovih zaposlenih, obenem pa se podjetje lahko ponaša z mednarodno priznanim dokumentom.

Preberite več

f) Tečaj po meri naročnika

Ponujamo interne jezikovne programe, ki trajajo en dan ali celo leto. To so t. i.  tailor made programi, ki zajemajo vso specifiko dejavnosti in poslovanja. Progami se sestavijo na podlagi posvetovanja s stranko.

g) Programi v tujini

Celoletni ali večmesečni tečaj lahko zamenjate s super intenzivnim jezikovnim programom v tujini, kar pomeni, da v enem tednu usvojite jezikovno zanje enega meseca ali celo več.

h) Vključitev v Nistine skupine

Če imate v podjetju posameznike, ki se želijo učiti jezika, vendar v podjetju nimate dovolj zaposlenih, da bi formirali skupino, potem lahko svoje zaposlene priključite skupinam, ki potekajo na naši šoli  v popoldanskem oz. večernem času.

20130416_181854

 

One of the advantages of successful companies is speaking theirs foreign partners’ language and market adaptation. If you have language problems at work: problems in business correspondence, telephone communication, public speeches and product/service presentations etc. Do not worry, we organise courses suitable for your needs.

Before the course we organise a free testing and make groups according to pre-knowledge. We take care of every single student, as we appreciate your time and investment to knowledge. We check presence and communicate all the absences to the company. At the end of every term (44 or 88-hour) we test the students’ knowledge and write a descriptive report about the students’ achievement and send it to the company.

According to the company’s needs and employees’ wishes, you can choose among courses of:

 • General language
 • Business language
 • Specialized courses – made according to client’s wishes and needs
 • Preparation courses for international certificate exams (FCE, CAE, BEC …)
 • Individual programmes
 • Courses abroad
 • Summer Business English- intensive business English course

Internal education advantages:

 • Timetable adaptability
 • The course can be held in your offices or at our school
 • The programme is made according to client’s needs and wishes
 • Oriented learning that leads to fast and good results
 • Lower course costs for groups of 5 or more students

a) General language

The general language course in internal groups is suitable for employees who would like to upgrade their language knowledge in everyday situations.

 • Emphasis on conversation
 • Pre-testing
 • Courses are taught by our teachers and native speakers
 • Only taught language is spoken during class
 • Language is taught by presenting authentic everyday situations
 • At the end of the 1st term (44 hours) and the 2nd term (44 hours) we check your knowledge with a test and give you a descriptive report about your achievement and test result
 • At the end of every level (132 hours) students get a certificate according to the European language framework (A1-C2)

b) Business language

Communication with your clients in their language and knowing their culture can be the key to success. Our courses are suitable for employees from all the fields of business.

 • 44-hour courses
 • Pre-testing
 • 2x per week for 2 scholastic hours
 • For students with at least intermediate language knowledge (A2)
 • Emphasis on conversation
 • Marketing, finance, banking, negotiations, public speeches, business correspondence …
 • Courses are led by native speakers
 • Only taught language is spoken during class
 • At the end of the 1st term (44 hours) and the 2nd term (44 hours) we check your knowledge with a test and give you a descriptive report about your achievement and test result
 • At the end of every level (132 hours) students get a certificate according to the European language framework (A1-C2)

The most frequent business language themes are:

 • Meeting management,
 • Telephone conversations,
 • E-mail writing,
 • Business report writing,
 • Company presentation,
 • Financial report,
 • Recruitment,
 • Product quality,
 • Negotiations,
 • Telephone complaint,
 • Ethic problem solving,,

c) Mixed courses

We offer also course combinations:

 • general and business language or
 • general and specialized language (chosen themes)

The advantage of mixed courses is that besides specialized or business language, you learn and upgrade also general language and communication skills.

 • The course is made according to client’s wishes and needs
 • Chosen themes: forwarding business and logistics, accounting, tax advising, tourism (specialized course for hotel owners, reception workers, waiters and for wellness employees), plastic surgery, public speeches, law, construction and machinery engineers …
 • 44 or 88-hour courses
 • At the end of the 1st term (44 hours) and the 2nd term (44 hours) we check your knowledge with a test and give you a descriptive report about your achievement and test result
 • At the end of every level (132 hours) students get a certificate according to the European language framework (A1-C2)

Example: Italian + chosen theme from the field of accounting

The course is suitable for students who have an intermediate knowledge of Italian; it is required for the upgrade of their knowledge with specific vocabulary from the field of accounting. Chosen themes: assets, liabilities, balance of accounts, income tax, tax commitments, financial report hand out, business plans …

d) Individual programme

Individual classes are dedicated to everyone who has specific needs and to students who wish a quick advancement (quicker than in groups). It is suitable for those who want to prepare for a presentation, seminary or conference in a foreign language.

The advancement is about 30-40% quicker than in groups. You can choose among a Slovene or a foreign teacher. The course is suitable for those who do not have much time as you can cancel the class (24 hours before) and continue when you have time. Your work 100% of the time, as the teacher is there only for you.

e) International certificates

May your employees get an international certificate. Employees will be more self-confident, effective and much more relaxed and persuasive in communication. Certificates allow companies to check their staff’s language skills; at the same time the company can be proud of an internationally renowned document.

Read more

f) Course made according to client’s wishes and needs

We offer internal language programmes of a day or even a year. Those are the so-called tailor made. Programmes are made after consulting the client.

g) Programmes abroad

You can change a yearly or monthly language course with an intensive language programme and get the whole knowledge in only a week.

h) Nista’s groups

If you have students in your company who want to learn the language, but you do not have enough of them to form a group, you can incorporate them to one of our groups in afternoon or evening time.

20130416_181854

 

Una delle virtù di aziende con più successo è indubbiamente la conoscenza delle lingue straniere ovvero delle parlate dai business partners. Vi e già capitato di essere in imbarazzo perché non parlavate una lingua straniera? Non sapevate come comunicare al telefono, fare la presentazione di un prodotto? Avevate problemi con la corrispondenza? Se avete risposto a una domanda con un SI, vi prepareremo al centro Nista, un corso fatto su misura per vostre necessità ovvero per le necessità della vostra ditta.

Prima dell’inizio del corso verifichiamo gratuitamente il livello della lingua per formare i gruppi con un programma adatto per la vostra azienda. Perché apprezziamo il vostro tempo e l’investimento nell’apprendimento ci assicuriamo che i clienti sia del tutto soddisfatti interamente. Regolarmente verifichiamo la presenza di clienti e ogni assenza viene comunicata alle aziende. Ogni semestre (44 ore / 88 ore) finisce con una verificata delle conoscenze e un voto descrittivo del risultato che viene consegnato a ogni studente così come anche all’azienda.

In base alle richieste delle aziende ovvero degli impiegati potete scegliere fra i corsi:

 • linguaggio generale
 • linguaggio Business
 • corsi specializzati – fatti su misura del cliente
 • preparazione per ottenere i certificati internazionali (FCE, CAE, BEC …)
 • programmi individuali
 • corsi all’estero
 • Summer Business English – corso Business intensivo d’inglese

I vantaggi della formazione interna:

 • Flessibilità degli orari
 • Il corso si svolge al nostro centro oppure nella vostra ditta
 • Il programma si forma riguardo alle richieste e ai desideri del cliente
 • Apprendimento guidato che porta a risultati immediati
 • Prezzi bassi, se partecipano più di 5 persone

a) Linguaggio generale

Il corso del linguaggio generale in gruppi interni è adatto agli impiegati che vorrebbero migliorare la lingua.

 • Accento sulla conversazione
 • La verifica all’inizio del corso
 • I corsi sono tenuti dai nostri insegnanti sloveni e stranieri – native speaker
 • I corsi si svolgono esclusivamente nella lingua di insegnamento
 • L’apprendimento aiuta la visione di situazioni della vita quotidiana
 • Alla fine del primo (44 ore) e del secondo semestre (44 ore) verifichiamo la conoscenza con un test e ricevete un voto descrittivo con i risultato del test
 • Alla fine di ogni livello (132 ore) si riceve un certificato del livello superato secondo la scala europea (A1-C2)

b) Linguaggio Business

Comunicazione con i vostri Business partner nella loro lingua può essere il camino che porta al successo. I nostri corsi sono adatti per gruppi d’impiegati in tutti i settori lavorativi.

 • 44 ore di corso
 • La verifica all’inizio del corso
 • 2 volte a settimana per 2 ore (45 minuti)
 • Gli studenti che hanno superato almeno il livello elementare della lingua (A2)
 • Accento sulla conversazione
 • Contenuto dal settore di marketing, finanziario, bancario, presentazioni pubbliche, negoziabile, corrispondenza Business, …
 • I corsi sono insegnati dai nostri insegnanti sloveni e stranieri – native speaker
 • I corsi si svolgono solamente nella lingua di insegnamento
 • L’apprendimento aiuta la visione di situazioni della vita quotidiana
 • Alla fine del primo (44 ore) e del secondo semestre (44 ore) si verifica la conoscenza con un test e ricevete un voto descrittivo con i risultato del test
 • Alla fine di ogni livello (132 ore) si riceve un certificato del livello superato secondo la scala europea (A1-C2)

I temi più frequenti del linguaggio Business:

 • Gestioni delle riunioni,
 • Comunicazione via telefono,
 • Composizione di un e-mail,
 • Scrittura di un rapporto Business,
 • Presentazione dell’impresa,,
 • Rapporto finanziario,
 • Reclutamento,
 • Qualità di prodotto,
 • Negoziazione,
 • Reclami telefonici,
 • Come risolvere un problema etico.

c) Corso Mix

Offriamo anche le combinazioni dei corsi:

 • linguaggio generale e linguaggio Business
 • linguaggio generale e linguaggio spazializzato (tematiche scelte)

Il vantaggio del corso Mix è che si impara varie tematiche scelte del linguaggio Business e specializzato si sviluppa anche le abilità linguistiche e comunicative.

 • Il corso è formato secondo le richieste e i desideri del cliente
 • Temi scelti: linguaggio nell’ambito della spedizione e della logistica; corso creato per le necessità contabilità; consulenza fiscale; corsi per personale impiegato nel turismo (corsi specializzati per hoteliers, receptionists, ristoratori e il settore Wellness), chirurgia plastica, preparazione per presentazioni pubbliche, linguaggio giurdico, corsi per ingegneri meccanici e civili …
 • 44 ore / 88 ore di corso
 • Alla fine del primo (44 ore) e del secondo semestre (44 ore) verifichiamo la conoscenza con un test e ricevete un voto descrittivo con i risultato del test
 • Alla fine di ogni livello (132 ore) si riceve un certificato del livello superato secondo la scala europea (A1-C2)

Esempio: italiano + tema scelta dal settore di contabilità

Il corso e adatto per le persone che hanno superato il livello elementare d’italiano (A2), perché solo in questo modo possono le loro conoscenze migliorare con il linguaggio specializzato del settore di contabilità. I temi scelti: attiva, passiva, il bilancio, scheda finanziaria, imposta sul reddito, contribuenti, presentazioni delle relazioni finanziarie, piani Business …

d) Programma individuale

Il programma individuale è dedicato a tutte le persone con necessità specifiche del contenuto e del svolgimento del corso. Il corso è adatto anche per le persone che desiderano un progresso rapido e per quelli che hanno bisogno di una preparazione intensiva per le presentazioni, seminari e conferenze nella lingua straniera.

Il progresso è per 30–40 % più rapido in comparazione con quello in gruppo. Potete scegliere tra i professori sloveni o quelli stranieri. Il programma è adeguato per le persone con mancanza di tempo perche è possibile anullare il corso 24 ore in precedenza e continuarlo quando è possibile. Il professori sono alla vostra completa disposizione perciò il profitto dalle ore è 100%.

e) Certificati internazionali

Rendete possibile per i vostri impiegati di ottenere il certificato internazionale. Il certificato internazionale significa un impiegato con più confidenza, più efficaci, più rilassate e convincenti conversazioni. Il certificato vi porta un uno schema di conoscenze linguistiche di impiegati. La ditta è lodata con il certificato internazionale.

Leggete di più

f) Corso su misura del cliente

Offriamo programmi linguistici – interni che possono durare un giorno oppure tutto l’anno. Questi sono i programmi tailor made che posiedono tutta la specificità del settore lavorativo. I programma si forma in base alle richieste dei clienti.

g) Programmi all’estero

Se non volete attendere ad un corso che dura tutto l’anno, c’è la possibilità di attendere un corso all’estero. Il corso è super intensivo quindi in una settimana imparate quello che in un corso regolare si impara in un mese.

h) Iscrizione in gruppi Nista

Se nella ditta, ci sono degli impiegati che vorrebbero imparare la lingua straniera però non ci sono abbastanza persone per formare un gruppo, potete anche includerli in un gruppo al nostro centro che ha lo stesso programma.

20130416_181854

 

Jedna od vrlina uspješnih poduzeća sigurno je poznavanje jezika svojih poslovnih partnera i na taj način prilagođavanje tržištu. Ako se na poslu sretnete s jezičnim preprekama: problemi pri poslovnoj korespondenciji, telefonskom komuniciranju, javnom nastupanju pri predstavljanju proizvoda ili usluga, idr., onda vam na jezičnom centru Nista možemo organizirati tečaj, koji će biti prilagođen isključivo potrebama poduzeća.

Prije početka tečaja omogućavamo besplatno testiranje, a na osnovi predznanja sastavimo grupe i prilagodimo nastavne programe. Pošto nam je vaše vrijeme skupocjeno te isto tako investicija u znanje, zauzimamo se za svakog učesnika. Pažljivo provjeravamo prisutnost i vodstvo poduzeća redovito obavještavamo o odsutnosti s tečaja. Svaki termin (44-satni ili 88-satni) zaključimo s provjeravanjem znanja (ispitom), a rezultat ispita i pismeno izvješće o napretku dobije svaki polaznik, kako i vodstvo poduzeća.

S obzirom na potrebe poduzeća odnosno želje zaposlenih, možete izabrati među sljedećim tečajevima:

 • općeg jezika
 • poslovnog jezika
 • specijalizirani tečajevi – oblikovani po mjeri naručitelja
 • pripremni tečaj za međunarodne certifikate (FCE, CAE, BEC …)
 • individualni programi
 • tečajevi u inozemstvu
 • Summer Business English- intenzivni tečaj poslovnog engleskog jezika

Prednosti internog obrazovanja:

 • prilagodljivost rasporeda
 • tečaj se odvija na vašem poduzeću ili u našim prostorijama
 • program obrazovanja oblikuje se s obzirom na potrebe i želje naručitelja
 • usmjereno učenje, koje vodi do brzih rezultata
 • niži troškovi obrazovanja, ako je u grupi 5 ili više učesnika

a) Opći jezik

Tečaj općeg jezika u internim grupama prikladan je za djelatnike poduzeća, koji bi željeli usavršiti uporabu jezika u svakodnevnim životnim situacijama.

 • naglasak na konverzaciji
 • prethodno testiranje
 • tečajeve vode naši i strani učitelji – native speakeri
 • tečajevi se odvijaju isključivo na jeziku kojeg se učite
 • jezik se učimo pomoću prikaza vjerodostojnih situacija iz svakodnevnog života
 • na kraju I. termina (44 sati) i II. termina (44 sati) tečaja provjerimo znanje testom, a polaznici dobiju pismeno izvješće o napretku i rezultat testa
 • na kraju svakog stupnja (132 sati) tečajnici dobiju certifikat o postignutom stupnju prema europskim razinama (A1-C2)

b) Poslovni jezik

Sporazumijevanje s Vašim poslovnim partnerima v njihovom jeziku te (u)poznavanje njihove kulture može biti ključ do uspjeha. Naši jezični programi prikladni su za grupe djelatnika iz svih sektora poslovanja.

 • 44-satni tečajevi
 • prethodno testiranje
 • 2x tjedno po 2 školska sata
 • polaznici s usvojenim barem temeljnim stupnjem znanja jezika (A2)
 • naglasak na konverzaciji
 • sadržaji s područja marketinga, financija, bankarstva, pregovaranja, javnog nastupanja, poslovne korespondencije …
 • tečajeve vode strani učitelji – native speakeri
 • tečajevi se odvijaju isključivo u jeziku kojeg se učite
 • na kraju I. termina (44 sati) i II. termina (44 sati) tečaja provjerimo znanje testom, a polaznici dobiju pismeno izvješće o napretku i rezultat testa
 • na kraju svakog stupnja (132 sati) polaznici dobiju certifikat o postignutom stupnju prema europskim razinama (A1-C2)

Najčešće tematike poslovnog jezika su:

 • vođenje sastanka,
 • telefonski dogovor,
 • sastavljanje poslovne elektroničke poruke,
 • sastavljane poslovnog izvješća,
 • predstavljanje poduzeća,
 • financijsko izvješće,
 • zapošljavanje,
 • kvaliteta proizvoda,
 • pregovaranje,
 • telefonska žalba,
 • kako etično riješiti problem,

c) Tečaj miješanog tipa

Nudimo i kombinacije tečajeva:

 • općeg i poslovnog jezika odnosno
 • općeg i specijaliziranog jezika (određene tematike)

Prednost miješanog tipa tečaja je u tome da osim odabranih tematika poslovnog odn. specijaliziranog jezika razvijate i opće jezične te komunikacijske sposobnosti.

 • tečaj je oblikovan u skladu sa željama i potrebama naručitelja
 • određene tematike: jezik u špediciji i logistici; tečaj jezika za potrebe računovodstva; porezno savjetovanje; tečajevi za osoblje zaposleno u turizmu (specijalizirani tečajevi za hotelijere, recepcioniste, ugostitelje i djelatnike na području wellnesa), estetska kirurgija, priprema na javno predstavljanje; jezik u pravu, tečajevi za strojarske i građevinske inženjere …
 • 44- ili 88-satni tečajevi
 • na kraju I. (44 sati) i II. termina (44 sati) polaznici provjere svoje znanje testom i dobiju pismeno izvješće o napretku
 • na kraju svakog stupnja (132 sati) tečajnici dobiju certifikat o postignutom stupnju prema europskim razinama (A1-C2)

Primjer: talijanski jezik + određena tematika s područja računovodstva

Tečaj je prikladan za osobe s usvojenim temeljnim stupnjem znanja talijanskog jezika (A2), jer samo na takav način mogu nadograditi svoje znanje sa specifičnim jezičnim blagom s područja računovodstva. Određene tematike: aktiva, pasiva, bilanca stanja, iskaz stanja, određivanje poreza, porezni obveznici, predaja financijskih izvještaja, poslovni planovi, …

d) Individualni program

Individualna nastava namijenjena je svima, koji imaju specifične potrebe s obzirom na sadržaje i odvijanje tečaja, te osobama koje žele brz napredak (brži od onog što ga nudi rad u grupi). Individualni program primjeran je za one, koji žele intenzivnu pripremu na predstavljanje, seminar ili konferenciju na stranom jeziku.

Kod individualnog programa napredak je za 30–40 % brži nego u grupi. Možete izabrati našeg ili stranog profesora. Individualni tečaj primjeran je za osobe, koje se suočavaju s nedostatkom vremena, jer možete tečaj prethodno (24 sata prije početka tečaja) otkazati i nastaviti kada imate vremena. Pri tom obliku tečaja Vaši su sati 100 % iskorišteni, jer se profesor jezika prilagođava samo Vama.

e) Međunarodni certifikati

Svojim djelatnicima omogućite pridobivanje međunarodnog jezičnog certifikata. Sa certifikatom krunisani djelatnici pri radu su samopouzdaniji, efektivniji, a pri komuniciranju puno slobodniji i uvjerljiviji. Certifikati poduzećima omogućavaju pregled nad jezičnim znanjem njihovih djelatnika, a istovremeno se poduzeće ponosi međunarodno priznatim dokumentom.

Pročitajte više

f) Tečaj po mjeri naručitelja

Nudimo vam interne jezične programe, koji traju jedan dan ili cijelu godinu. To su t. i. tailor made programi, koji obuzimaju svu specifiku djelatnosti i poslovanja. Progami su sastavljeni u dogovoru s klijentom.

g) Programi u inozemstvu

Cijelogodišnji ili višemjesečni tečaj možete zamijeniti super intenzivnim jezičnim programom u inozemstvu, što znači da u jednom tjednu usvojite jezično znanje jednog mjeseca ili čak više.

h) Uključivanje u Nistine grupe

Ako imate u poduzeću pojedince, koji se žele naučiti jezika, ali u poduzeću nemate dovoljno djelatnika da bi formirali grupu, možete svoje djelatnike priključiti grupama na našoj školi u poslijepodnevnim odnosno večernjim satima.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji