Slovenščina za tujce

Na našem jezikovnem centru izvajamo tečaj slovenščine na vseh ravneh. Poleg tečajev splošnega jezika nudimo tudi tečaje, ki potekajo kot priprava na opravljanje izpita iz slovenskega jezika.
Za tečaj na osnovni ravni se odločajo predvsem posamezniki, ki želijo pridobiti slovensko državljanstvo oziroma tisti, ki želijo pridobiti jezikovne kompetence za nemoteno življenje in delo v Sloveniji.

SLO za nista.si stran tečaj slo

Tečaji slovenščine potekajo po programu Slovenska beseda v živo. Na koncu vsake stopnje prejmejo tečajniki potrdilo Jezikovnega centra Nista o znanju jeziku. Na zahtevo organiziramo tudi tečaje poslovne slovenščine in tečaje s specializirano vsebino – program po meri naročnika.

Izberite Nistin tečaj slovenščine:

IZPITI IZ ZNANJA SLOVENŠČINE:

  • Tečaj kot priprava na opravljanje izpita iz znanja slovenščine kot drugega/ tujega jezika: na osnovn ravni, višji ravni in ravni odličnosti

*Skupinske tečaje izvajamo ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov. V nasprotnem primeru vam omogočamo izvajanje tečaja v individualni obliki, v paru ali trojčku.

Za opravljanje izpita na ravni odličnosti – C1, se odločijo predvsem posamezniki, ki potrebujejo uradni dokument o znanju jezika za opravljanje svojega poklica ali potrebe študija. Svetujemo, da se predhodno pozanimate o tem, katero raven jezika pričakujejo od vas.

Vsi izpiti za pridobitev potrdila o znanju slovenščine se izvajajo v Ljubljani na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Video o tečaju slovenščine v Kopru

Ekipa Jezikovnega centra Nista smo posneli tudi krajši promocijski video namenjen predvsem tujim tečajnikom, ki bi se želeli naučiti slovenščine na slovenski obali. Za ogled videa, kliknite na spodnjo sliko:

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=gBUZ_0Tt_T4[/tube]

Učenje slovenščine je lahko zabavno in enostavno, še posebej, če se ga učite na Jezikovnem centru Nista. Poudarka pa ne damo samo na usvajanju jezika, ampak na spoznavanju celotne slovenske kulture.

Tečaja se lahko udeležite na našem centru v Kopru ali preko pa se z našimi učitelji preko spleta povežete.

slo tabela slo

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je postala slovenščina bolj prepoznavna med članicami Evropske unije, hkrati pa tudi bolj atraktiven jezik za sosednje države. S svojo jezikovno posebnostjo – dvojino, pa predstavlja pravi endemit slovanskih jezikov. Slovenščino poučujejo naši učitelji usposobljeni za poučevanje slovenščine za tujce z dolgoletnimi izkušnjami pri podajanju jezika.

Slovene is Romantic

At our language centre we organize Slovene courses at all levels. Apart from the general language courses, we also offer Slovene language exam preparation courses.
The basic level courses are for individuals who would like to obtain Slovenian citizenship or for those who would like to improve their Slovene language skills to be able to live and work in Slovenia.

SLO za nista.si stran tečaj slo

Slovene courses are held according to the program Slovenska beseda v živo. At the end of each level students receive the Nista Language Centre Certificate of the completed level. Upon request, we also organize courses of business Slovene and courses with specialized content – tailor made programs.

Choose a Nista Slovene course:

EXAMS OF SLOVENE:

  • Preparation courses for exams of Slovene as a second and foreign language: at basic, intermediate, and advanced levels.

*Group courses start with a sufficient number of applicants. Otherwise, we offer courses in individual form, in pairs or in a group of three.

The exam at the advanced level – C1 is primarily for individuals who need an official document of their language skills in order to pursue their studies or profession in Slovenia. We advise you to find out in advance which level is expected of you.

All examinations of Slovene language take place in Ljubljana at the Centre for Slovene as a Second and Foreign Language.

Presentation video of the Slovene language course in Koper

The team of Nista Language Centre prepared a short presentation video aimed primarily at foreign students who would like to learn Slovene on the Slovenian Coast. To view the video, click on the image below:

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=gBUZ_0Tt_T4[/tube]

Learning Slovene can be fun and easy, especially if you are attending a course at the Nista Language Centre. The emphasis is not only on acquiring language skills, but also on the understanding of the Slovenian culture. You can attend the course at our centre in Koper, Slovenia or have online lessons with our teachers.

slo tabela ang

After entering the European Union, Slovene became more popular and known to members of the EU and a more attractive language for our neighbours. It is a very particular Slavic language containing special elements such a the dual form. Our Slovene teachers are trained to teach the Slovene language to foreigners and have years of experiences in teaching.

Slovene is Romantic

Nel nostro centro organizziamo corsi di lingua slovena a tutti i livelli. Oltre ai corsi di lingua generale, offriamo anche corsi di preparazione per esami di lingua slovena.
Il corso al livello di base è dedicato alle persone che desiderano ottenere la cittadinanza slovena o coloro che desiderano migliorare la lingua slovena per poter vivere e lavorare in Slovenia.

SLO za nista.si stran tečaj slo

I corsi di sloveno sono condotti secondo il programma Slovenska beseda v živo. Alla fine di ogni livello gli studenti ricevono il certificato del Centro linguistico Nista di conoscenza della lingua slovena. Su richiesta organizziamo anche corsi di sloveno business e corsi con contenuti specializzati, programmi personalizzati – su misura.

Scegli il Nista corso di sloveno:

ESAMI DI LINGUA SLOVENA:

  • Il corso di preparazione agli esami di lingua slovena come seconda lingua/lingua straniera: livello di base, livello avanzato, livello di eccellenza

*I corsi di gruppo sono condotti con un numero sufficiente di candidati. In caso contrario vi offriamo di partecipare al corso in forma individuale, in coppia o in tre.

A sostenere l’esame a livello di eccellenza – C1, decide principalmente chi necessita un attestato ufficiale sulle competenze linguistiche per poter esercitare la propria professione o studiare. Vi consigliamo di informarvi in anticipo sul livello di lingua che è richiesto.

Tutti gli esami per ottenere un certificato di conoscenza dello sloveno sono condotti a Lubiana presso il Centro per la lingua slovena come seconda lingua e lingua straniera.

Video di presentazione del corso di lingua slovena a Capodistria

Il team del Centro linguistico Nista ha registrato un breve video di presentazione rivolto principalmente agli studenti stranieri che desiderano imparare la lingua slovena sulla costa slovena. Per vedere il video, cliccate sull’immagine qui sotto:

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=gBUZ_0Tt_T4[/tube]

Imparare lo sloveno può essere divertente e facile, soprattutto imparando al Centro linguistico Nista. L’enfasi non è solo sull’adozione della lingua, ma anche sulla comprensione dell’intera cultura slovena.

I corsi si possono frequentare nel nostro centro a Capodistria oppure potete connettervi con i nostri insegnanti tramite internet.

slo tabela ita

Con l’ingresso della Slovenia nell’Unione europea, lo sloveno è diventato più riconoscibile tra i membri dell’Unione europea, e allo stesso tempo più attraente per i paesi limitrofi. Con la sua unicità linguistica – il doppio, rappresenta il vero endemita delle lingue slave. I nostri insegnanti sono qualificati per insegnare lo sloveno per stranieri e hanno molti anni di esperienza nell’insegnamento della lingua.

Slovene is Romantic

Na našem jezičnom centru izvodimo tečaje slovenskog jezika na svim razinama. Osim općih tečajeva jezika, nudimo i tečaje kao priprema za polaganje ispita iz slovenskog jezika.
Za tečaje na osnovnom stupnju odlučuju se polazniki koji žele dobiti slovensko državljanstvo ili oni koji žele poboljšati jezične kompetencije za život i rad u Sloveniji.

SLO za nista.si stran tečaj slo

Slovenski tečajevi se održavaju prema programu Slovenska beseda v živo. Na kraju svakog stupnja polazniki dobiju certifikat Jezičnog centra Nista. Na zahtjev organiziramo tečajeve poslovnog slovenskog jezika i tečajeve slovenskog sa specijaliziranom sadržajem – prilagođeni program.

Odaberite Nistin tečaj slovenskog jezika:

ISPITI IZ SLOVENSKOG JEZIKA:

  • Tečaj za ispit iz znanja slovenskog jezika kao drugog i stranog jezika: na osnovnoj razini, višoj razini i razini odličnosti

*Tečaji u grupama se izvode samo ako ima dovoljan broj polaznika. Inače vam omogućavamo izvedbu tečaaj u individualnom obliku, u parovima ili trojkama.

Za ispit na razini odličnosti – C1/C2, odlučuju se prvenstveno pojedinci koji trebaju službeni dokument o jezičnoj sposobnosti za nastavak struke ili potrebu za studijem. Savjetujemo vam da najprije saznate koju razinu jezika očekuju od vas.

Svi ispiti za stjecanje svjedodžbe o slovenskom znanju provode se u Ljubljani u Centru za slovenski jezik kao drugi i strani jezik.

Video o tečaju slovenskog jezika u Kopru

Tim jezičnog centra Nista također je pripremio kraći video prezentacije namijenjen prvenstveno stranim studentima koji bi htjeli naučiti slovenski jezik na slovenskoj obali. Da biste pogledali video, kliknite na donju sliku:

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=gBUZ_0Tt_T4[/tube]

Učenje slovenskog jezika može biti zabavno i jednostavno, pogotovo ako se učite na Jezičnom centru Nista. Naglasak nije samo na usvajanju jezika već na razumijevanju cijele slovenske kulture.

Na tečaju možete sudjelovati u našem centru u Kopru ili se povezati s našim profesorima putem interneta za online lekcije.

slo tabela hrv

Sa ulaskom Slovenije u Europsku uniju, slovenski jezik je postao prepoznatljivi među članicama europske unije i zbog toga atraktivniji i za susjedne države. Sa svojom specifičnim jezikom – dvojinom, predstavlja pravi endemit između slavenskih jezika. Slovenski uče naši profesori sa dugogodišnjem iskustvom na području obrazovanja.

Slovene is Romantic

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji