Zakaj bi se učili nemščino?

Kakršne koli že imate načrte za prihodnost, z znanjem nemščine si ustvarjate neskončne možnosti. Učiti se nemščino pomeni pridobivati znanja, s katerimi lahko izboljšate kakovost poklicnega in zasebnega življenja:

why-german

V poslovnem življenju: komuniciranje v nemščini z Vašimi nemško govorečimi poslovnimi partnerji ustvarja boljše poslovne odnose in s tem boljše možnosti za učinkovito komunikacijo – s tem pa boljši uspeh.

Globalna kariera: z znanjem nemščine izboljšate poklicne možnosti pri nemških podjetjih v Vaši državi in drugih državah. Zaradi dobrega znanja nemščine pri delodajalcu postanete produktiven sodelavec z globalnimi poslovnimi odnosi.

Turizem in hotelirstvo: turisti iz nemško govorečih dežel veliko in daleč potujejo, na dopustu pa zapravijo več denarja kot turisti iz drugih držav. Radi se pustijo razvajati nemško govorečemu osebju in nemško govorečim turističnim vodičem.

Znanost in raziskovanje: nemščina je drugi najpomembnejši jezik v znanosti. S svojim doprinosom k raziskavam in razvoju je Nemčija na tretjem mestu v svetu in podeljuje raziskovalne štipendije tujim znanstvenikom.

Komunikacija: Zaradi razvoja na področju medijev ter informacijske in komunikacijske tehnologije je večjezična komunikacija postala nuja. Cela vrsta pomembnih spletnih strani je v nemščini. Nemčija se po letni novi produkciji knjig med 87 državami na svetu nahaja na 6. mestu; za Indijo, Združenim kraljestvom, ZDA, Kitajsko in Rusijo. Vaše znanje nemščine Vam zato omogoča širok dostop do informacij. [Wikipedia, 2014]

2-slika

Kulturno razumevanje: učenje nemščine pomeni pridobivanje vpogleda v življenje, želje in sanje ljudi v nemško govorečih deželah v njihovi večkulturni družbi.

Potovanja: z Vašim znanjem nemščine poglobite Vaša potovalna doživetja, ne samo v nemško govorečih deželah, temveč tudi v drugih evropskih deželah, zlasti v Vzhodni Evropi.

Uživanje v literaturi, glasbi, umetnosti in filozofiji: nemščina je jezik Goetheja, Kafke, Mozarta, Bacha in Beethovna. Poglobite uživanje v branju in/ali poslušanju njihovih del v njihovem originalnem jeziku.

Možnosti študija in dela v Nemčiji: Nemčija podeljuje veliko štipendij za študij v Nemčiji. Za mlade tujce obstaja posebna viza za delovni dopust, za določene poklice pa posebni pogoji za delovno dovoljenje.

Programi izmenjave: med Nemčijo in številnimi državami sveta obstajajo sporazumi o izmenjavi šolarjev in študentov.

Vir: https://www.goethe.de/en/spr/wdl.html

Whatever plans you may have for the future, knowledge of German will increase your options. When you learn German you acquire a range of skills which can improve the quality of both your work and private life:

why-german

Business: Knowing the language of your German business partners improves your relations and therefore your chances for effective communication and success.

The global career: Knowledge of German increases your job opportunities with German and foreign companies in your own country and abroad. Proficiency in German helps you to function productively for an employer with global business connections.

Tourism and hospitality industry: Tourists from German-speaking countries travel wide and far, and are the world’s biggest spenders when on holiday. They appreciate to be looked after by German-speaking staff and tour guides.

Science and Research: German is the second most commonly used scientific language. Germany is the third largest contributor to research and development and offers research fellowships to scientists from abroad.

Communication: Developments in media, information and communication technology require multilingual communicators. A wide range of important websites are in German and worldwide, Germany is ranked number 5 in terms of annual publication of new books. Knowledge of German therefore offers you extended access to information. [Wikipedia, 2014]

2-slika

Cultural understanding: Learning German provides you with an insight into the way of life, and the hopes and dreams of people in German speaking countries, broadening your horizon.

Travel: Make the most of your travels not only in German-speaking countries, but in many other European countries where German is widely spoken, especially in Eastern Europe.

Enjoyment of literature, music, art and philosophy: German is the language of Goethe, Kafka, Mozart, Bach and Beethoven. Indulge in reading and/or listening to their works in their original language.

Opportunities to study/work in Germany: Germany awards a generous number of scholarships and other support to study in Germany. Working holiday visas are available for young foreigners from a range of countries, and special visas are offered to skilled workers and professionals.

Opportunities for exchange: A wide range of exchange programs exists for both school and university students between Germany and many countries in the world.

Source: https://www.goethe.de/en/spr/wdl.html

Qualunque siano i vostri progetti per il futuro, la conoscenza del tedesco aumenterà le vostre possibilità. Imparando  il tedesco, acquisirete una serie di competenze che miglioreranno  la qualità del vostro lavoro e della vostra vita privata:

why-german

Business: conoscere la lingua dei vostri partner commerciali tedeschi migliora tutte le relazioni e quindi le vostre possibilità di comunicare in modo piu’ efficace e con maggiore successo.

La carriera globale: la conoscenza del tedesco aumenta le opportunità di lavoro con aziende tedesche e straniere nel proprio paese e all’estero. La conoscenza della lingua tedesca aiuta a lavorare in modo produttivo per un datore di lavoro con connessioni commerciali globali.

Turismo: i turisti dei paesi di lingua tedesca viaggiano in lungo e in largo senza badare a spese quando sono in vacanza. Apprezzano di essere assistiti da personale di lingua tedesca e guide turistiche.

Scienza e ricerca: il tedesco è il secondo linguaggio scientifico più comunemente utilizzato. La Germania è il terzo maggior contributore di ricerca e sviluppo e offre borse di ricerca a scienziati stranieri.

Comunicazione: gli sviluppi nei media, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione richiedono comunicatori multilingue. Una vasta gamma di importanti siti Web sono in tedesco e in tutto il mondo, la Germania è classificata al 5 ° posto in termini di pubblicazione annuale di nuovi libri. La conoscenza del tedesco offre quindi un accesso esteso alle informazioni. [Wikipedia, 2014]

2-slika

Comprensione culturale: imparare il tedesco offre una panoramica del modo di vivere, delle speranze e dei sogni delle persone nei paesi di lingua tedesca, allargando il proprio orizzonte.

Viaggi: sfruttate al meglio i vostri viaggi non solo nei paesi di lingua tedesca, ma in molti altri paesi europei in cui il tedesco è ampiamente parlato, specialmente nell’Europa orientale.

Piacere di letteratura, musica, arte e filosofia: il tedesco è la lingua di Goethe, Kafka, Mozart, Bach e Beethoven. Concedetevi di leggere e / o ascoltare le loro opere nella loro lingua originale.

Opportunità di studio / lavoro in Germania: la Germania assegna un generoso numero di borse di studio e altri supporti per studiare in Germania. I visti per le vacanze di lavoro sono disponibili per i giovani stranieri di vari paesi e vengono offerti visti speciali a lavoratori qualificati e professionisti.

Opportunità di scambio: esiste una vasta gamma di programmi di scambio per studenti universitari e scolastici tra la Germania e molti paesi del mondo.

Source: https://www.goethe.de/en/spr/wdl.html translated by NISTA d.o.o.

Bez obzira na Vaše planove za budućnost, sa znanjem njemačkog stvarate beskrajne mogućnosti. Učenje njemačkog jezika znači stjecanje znanja koje može poboljšati kvalitetu profesionalnog i privatnog života:

why-german

U poslovanju: komunikacija na njemačkom jeziku s Vašim poslovnim partnerima iz njemačkog govornog područja stvara bolje poslovne odnose i time bolje mogućnosti za učinkovitu komunikaciju – a time i veći uspjeh.

Globalna karijera: poznavanjem njemačkog jezika povećavate i svoje poslovne mogućnosti te mogućnosti karijere u njemačkim tvrtkama u vašoj zemlji i drugim zemljama. Zbog dobrog poznavanja njemačkog Vaš će Vam poslodavac dodijeliti ulogu produktivnog suradnika u globalnim poslovnim odnosima.

Turizam i ugostiteljstvo: turisti iz zemalja njemačkog govornog područja putuju mnogo i daleko, a troše više novca na odmor od turista iz drugih zemalja. Za uzvrat očekuju da osoblje i turistički vodiči govore njemački jezik.

Znanost i istraživanje: Njemački je drugi najvažniji jezik u znanosti. Sa svojim doprinosom istraživanju i razvoju, Njemačka je treća na svijetu i dodjeljuje znanstvene stipendije stranim znanstvenicima.

Komunikacija: Zbog razvoja u području medija i informacijskih i komunikacijskih tehnologija, višejezična komunikacija postala je nužna. Cijeli niz važnih web stranica je na njemačkom jeziku. Prema godišnjoj proizvodnji knjiga Njemačka se nalazi na 6. mjestu među 87 zemalja; iza Indije, Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kine i Rusije. Stoga vaše poznavanje njemačkog jezika pruža širok pristup informacijama. [Wikipedia, 2014]

2-slika

Kulturno razumijevanje: učenje njemačkog znači stjecanje uvida u živote, želje i snove ljudi u zemljama njemačkog govornog područja u multikulturnom društvu.

Putovanja: sa svojim znanjem njemačkog obogatit ćete svoje iskustvo putovanja, ne samo u zemljama njemačkog govornog područja, nego i u drugim europskim zemljama, posebno u istočnoj Europi.

Uživanje u književnosti, glazbi, umjetnosti i filozofiji: njemački je jezik Goethea, Kafke, Mozarta, Bacha i Beethovena. Uživajte još intenzivnije u čitanju i / ili slušanju njihovih djela na izvornom jeziku.

Studij i mogućnosti zapošljavanja u Njemačkoj: Njemačka dodjeljuje mnogobrojne stipendije za studij u Njemačkoj. Za mlade strance postoji posebna viza za radni odmor, a za određena zanimanja postoje posebni uvjeti za radnu dozvolu.

Razmjena programa: Njemačka je sklopila sporazume o razmjeni školske djece i učenika s mnogobrojnim zemljama u cijelom svijetu..

Source: https://www.goethe.de/en/spr/wdl.html translated by NISTA d.o.o.

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji