Zakaj bi svojega otroka vpisala na šolanje v Veliko Britanijo?

Ker je sposoben več, kot mu dajo slovenske šole,
ker želi razvijati svoje talente vzporedno s šolanjem,
ker vidi svojo prihodnost v tujini,
ker mu omogoča vpis na 20 najboljših univerz na svetu.

bbs-prva

Razlogi za odhod v Veliko Britanijo so številni. Večina otrok bo najprej izboljšala znanje angleščine. Ponotranjili bodo tradicionalne (krščanske) vrednote, ki so temelj angleškega šolskega sistema.
Dvignila se jim bo samozavest. Naučili se bodo ustrezno reagirati v različnih življenjskih situacijah.
Vzpostavljeno je ravnotežje med učenjem in prostim časom ne samo med
tednom ampak tudi med vikendom. Pri učenju je poudarek na razumevanju snovi
in uporabi le-te v praksi. Ker spodbuja šola razvoj osebnosti, neodvisnosti in
zaupanja vase, ponudi šolarjem in njihovim staršem veliko več, kot so sami
sprva pričakovali.

Več povezava na katalog →

stbees10Because he is capable of more than the schools at home are offering,
because he wants to develop his/her talents alongside continuing with education,
because he is a 21st-century world citizen,
because it gives access to 20 of the best universities in the world.

bbs-prva

Reasons for going to the UK are numerous. Most children will initially improve their English skills. They will internalize the traditional (Christian) values which lie at the foundation of the English Education system.
They will improve their self-esteem. They will learn how manage different life situations.
The balance between learning and free time is established, not only on weekdays but also during the weekend. In learning, the emphasis is on understanding the learning materials and then using them in practice. The schools promote personal development, independence and gaining self-confidence. The offer exceeds the parents’ initial expectations.

More details in our catalogue →

stbees10Perché è capace molto di più di quello che offrono le scuole italiane,
perché vuole sviluppare i suoi talenti continuando con la formazione,
perché vede il suo futuro all’estero,
perché gli dà accesso alle 20 migliori università del mondo.

bbs-prva

I motivi per andare a Regno Unito sono numerosi. La maggior parte dei bambini inizialmente migliora la conoscenza della lingua inglese e interiorizza i valori tradizionali che sono la base del sistema scolastico inglese.
Poi aumenteranno la loro autostima e impareranno come reagire in diverse situazioni nella vita.
L’equilibrio tra l’apprendimento e il tempo libero è stabilito, non solo nei giorni feriali, ma anche durante il fine settimana. Nell’apprendimento, l’enfasi è sulla comprensione del materiale didattico e l’uso delle conoscenze in pratica. Le scuole incorraggiano lo sviluppo personale, l’indipendenza e la fiducia in se stessi. L’offerta supera le aspettative iniziali dei genitori e i loro bambini.

Di più nel nostro catalogo →

stbees10Jer njegove sposobnosti uvelike nadilaze ono što mu nude hrvatske škole,
jer želi razvijati svoje talente uz školu,
jer vidi svoju budućnost u inozemstvu,
jer mu to omogućuje upis na 20 najboljih sveučilišta u svijetu.

bbs-prva

Brojni su razlozi za odlazak u Veliku Britaniju. Većina djece u početku će poboljšati znanje engleskog jezika. Usvojit će tradicionalne (kršćanske) vrijednosti koje su temelj engleskog školskog sustava.
Dobit će više samopouzdanja. Naučit će kako reagirati u različitim životnim situacijama.
Uspostavljena je ravnoteža između učenja i slobodnog vremena, ne samo
radnim danima, već i tijekom vikenda. Pri učenju je stavljen naglasak na razumijevanju sadržaja
i njihovoj primjeni u praksi. Budući da škola potiče osobni razvoj, neovisnost i jačanje
samopouzdanja, ponudit će učenicima i njihovim roditeljima mnogo više od onog što oni sami
u početku očekuju.

Više u katalogu →

stbees10

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji