Prijavnica test

Podatki o udeležencu

Opomba: podatki označeni z * so obvezni!
  Reset options
Počisti

Gradivo za tečaj – Ob vpisu na tečaj je obvezen nakup
gradiva (učbenik, delovni zvezek), ki ni vključeno v ceno tečaja.*

I. UVOD

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev Nista d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: tečajnik) ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave.

II. SVETOVALNI POGOVOR IN UVRSTITVENI TEST

Vsi tečajniki ob vpisu na tečaj rešijo pisni uvrstitveni test, ki ga najdejo na naši spletni strani https://nista.si/testi/ ali na sedežu Jezikovnega centra Nista in po potrebi tudi ustni test. Na podlagi rezultatov testa se opravi svetovalni razgovor o ustrezni umestitvi v skupino. Svetovalni razgovor se opravi po telefonu ali osebno na sedežu Jezikovnega centra Nista.

III. PRIJAVA NA TEČAJ

Prijava na tečaj pomeni, da je tečajnik izpolnil prijavnico, bil seznanjen s splošnimi pogoji izvajalca tečaja in izvedel plačilo akontacije.

IV. VRAČILO DENARJA

Tečajnik je dolžan poravnati celotno tečajnino in ostale stroške (učno gradivo, prijava na mednarodni izpit …). Tečajniki imajo v primeru odpovedi tečaja s strani izvajalca pravico do vračila tečajnine brez zamudnih obresti. Če tečajnik odpove tečaj zaradi nepravilno opravljene storitve ter zaradi višje sile (bolezen nad 30 dni, smrt v družini…), je opravičen do vračila denarja s priloženim dokazilom. V tem primeru plača le obiskovani del tečaja.

V. ODPOVED TEČAJNIKA

Če tečajnik odpove tečaj zaradi nepravilno opravljene storitve oziroma višje sile (bolezen nad 30 dni, smrt v družini…) s priloženim dokazilom, plača le obiskovani del tečaja. Ostali razlogi, kot so na primer pomanjkanje časa, dopust, nepričakovane šolske ali službene obveznosti in podobno, se ne štejejo za opravičljive in tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedati tečaja. Kljub prenehanju obiskovanja tečaja, je tečajnik dolžan poravnati celotno šolnino do zaključka tečaja. Plačanega tečaja v skupini tečajnik ne more prenesti na naslednji termin, lahko pa se namesto njega v skupino vključi druga oseba, ki jo pripelje tečajnik, ki se izpisuje. To lahko stori pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika ustreza nivoju skupine.

Ostali razlogi, kot so: pomanjkanje časa, dopust, šolske ali službene obveznosti, nepričakovane obveznosti in podobno, se ne štejejo za opravičljive in tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedati tečaja. Plačanega tečaja v skupini tečajnik ne more prenesti na naslednji termin, lahko pa se namesto njega v skupino vključi druga oseba, ki jo pripelje tečajnik, ki se izpisuje. To lahko stori pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika ustreza nivoju skupine.

VI. ODPOVED SREČANJA – INDIVIDUALNI POUK, INTERNA SKUPINA V SKLOPU PODJETJA IN ZAPRTA SKUPINA

Če se tečajnik/-i dogovorjenega termina/srečanja tečaja upravičeno ne more udeležiti, to sporoči/jo izvajalcu vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom/srečanjem oziroma najkasneje do 10.00 ure, če naj bi tečaj potekal isti dan v popoldanskem (po 16:00) ali večernem času. Če tečajnik/-i izvajalca o svoji odsotnosti ne obvesti pravočasno, se šteje, da je bil tečaj izveden.

VII. ODPOVED TEČAJA IN SPREMEMBA URNIKA – TEČAJ V MALIH SKUPINAH

Pred pričetkom in najkasneje na prvem srečanju tečaja je možno urnik prilagoditi. Ko je urnik potrjen s strani vseh tečajnikov, ga ni možno več spreminjati. Odpoved tečaja in sprememba urnika po prvem srečanju nista več možna. Razen med šolskimi počitnicami (jesenske in zimske), ko se je o odpovedi možno dogovoriti znotraj skupine.

VIII. ODPOVED TEČAJA S STRANI IZVAJALCA

Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi posameznih ur ali celega tečaja iz vzrokov, ki jih ne more nadzorovati in niso odvisni od nje (kot je premajhno število udeležencev, bolezen učitelja). Tečajniki imajo pravico do vračila (brezobrestno) za vsako uro, ki jo odpove izvajalec. Tečajniki imajo tudi možnost, da ta znesek prenesejo na prihodnje tečaje, ki se obračunajo po ceni na novo izbranega tečaja.

IX. OBVEZNOSTI TEČAJNIKA

Tečajnik se zavezuje:

 • da je izpolnil prijavnico,
 • bil seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja Jezikovnega centra Nista,
 • poravnati stroške tečaja po pogojih v ceniku oziroma ponudbi in stroške učnega gradiva pred pričetkom tečaja,
 • da, v primeru odpovedi ali prekinitve tečaja zaradi bolezni nad 30 dni o tem pisno obvestiti izvajalca in priložiti potrdilo zdravnika specialista. To mora biti sprejeto in potrjeno s strani izvajalca.

X. OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

Jezikovnem centru Nista poleg individualni tečajev in pol-individualnih tečajev potekajo tudi:

 • male skupine do 9 tečajnikov
 • skupine za otroke in najstnike do 14 tečajnikov
 • skupine za mednarodne certifikate do 10 tečajnikov
 • interne skupine za podjetja
 • zaprte skupine na Nisti
 • on-line tečaji preko Skypa

V Nistine skupine se tečajniki lahko priključijo vsak teden. V primeru, ko se tečajnik kasneje priključi tečaju, zanj velja naslednje:

 • če se priključi na 2., 3. ali 4. uri/lekciji, je tečajnik dolžan poravnati celotno tečajnino (učitelji poskrbijo, da se tečajnik nemoteno vključi na tečaj),
 • če se priključi na 5., 6. ali 7. uri/lekciji, je tečajnik dolžan poravnati celotno tečajnino in je upravičen do ene brezplačne individualne ure/lekcije, kjer tečajnik predela snov nerealiziranih ur/lekcij,
 • če se priključi od 8. ure/lekcije dalje, tečajniku od celotne tečajnine odštejemo nerealizirane ure.

XI. SPRIČEVALO Z OPISNO OCENO

Spričevalo z opisno oceno prejme tečajnik, ki je zaključil s 44 urnim tečajem in še ni dokončal stopnje jezika.

XII. POTRDILO O OPRAVLJENEM TEČAJU

Potrdilo o opravljenem tečaju prejmejo vsi tečajnik, ki:

 • zaključijo z jezikovnim tečajem
 • se udeležijo najmanj 80% ur programa
 • se udeležijo zaključnega preverjanja znanja
 • imajo poravnane vse obveznosti.

XIII. CERTIFIKAT O ZAKLJUČENI STOPNJI

Certifikat o zaključeni stopnji prejme tečajnik, ki:

 • zaključi stopnjo znanja jezika po evropskih standardih (od A1 do C2)
 • uspešno opravi preverjanje znanja (več kot 75% uspešnost)
 • ima poravnane vse obveznosti.

Mednarodne certifikate pa se pridobi po uspešno opravljenem mednarodnem izpitu na pristojni instituciji.

XIV. PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji za fizične osebe:

Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške učnega gradiva in stroške tečaja pred pričetkom tečaja. Tečajnik se obvezuje, da bo poravnal stroške tečaja po pogojih v ceniku.

Plačilni pogoji za pravne osebe:

Pravne osebe so dolžne predložiti naročilnico in poravnati tečajnino pred pričetkom tečaja v enkratnem znesku, na Nistin račun: TRR 10100-0032377625, odprt pri Banki Koper d. d. V ceno tečaja niso všteti stroški za učno gradivo. V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Plačilo na obroke:

Tečaj je možno poravnati tudi v obrokih, razen pri tečajih, ki so v akciji. Če tečajnik zamudi z najmanj enim obrokom šolnine, mu izvajalec pošlje opomin in določi nov rok za plačilo. V primeru, da tečajnik kljub poslanemu opominu ne poravna obveznosti niti v novem roku, takoj zapadejo v plačilo vsi obroki in lahko izvajalec nemudoma zahteva plačilo celotne šolnine. V ceno tečaja niso všteti stroški učnega gradiva.

XV. NAČIN PLAČILA

Tečajnino, literaturo, prevode ter, če izberete obročno odplačevanje tečaja, je plačilo možno:

 • preko bančnega transferja,
 • preko spletne banke,

POPUSTI

Tečajniki so upravičeni do enega izmed popustov za posamezni tečaj:

 • 5% pri predvpisu od 15. do 30. junija + stara cena
 • 5% drugi družinski član
 • 10% tretji in vsak naslednji družinski član
 • 5% pri hkratnem vpisu v dva ali več tečajev (velja za drugi tečaj)
 • 5% popust za dijake, študente in upokojence

Popusti NE veljajo za individualno obliko tečaja, tečaj v paru in trojček

Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za tečaje, ki so že v akciji – znižani.

XVI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene izvajanja pogodbe ter za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

XVII. KONČNE DOLOČBE

Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali temi splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo.

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pogodbeni stranki dogovorita stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.nista.si podjetja Nista d.o.o., dostopni pa so tudi na lokaciji sedeža družbe na Šmarski 5D, Koper.

Nista d.o.o.

Stanko Rajčić

direktor

Zakaj izbrati Nisto?

ZELO MAJHNE SKUPINE

od 4 do 6 tečajnikov

POUDAREK NA

KONVERZACIJI
Tečaj poteka izključno v učečem se jeziku

ODLIČNI PROFESORJI

Native speakerji

DOSTOPNA LOKACIJA

z brezplačnim parkiriščem pred šolo

98 %

USPEŠNOST TEČAJNIKOV

Imate vprašanje! Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
POKLIČITE NAS na 041 449 090 ali nam PIŠITE na school@nista.si

Naši partnerji